NFZ nie określa limitów leków refundowanych

MEDICUS 8-9/2011

NFZ nie określa limitów leków refundowanych

z Bożenną Zasadą, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami Lubelskiego Oddziału NFZ rozmawia Jerzy Jakubowicz

• W drugiej połowie czerwca 2011 r. wielu lekarzy otrzymało pismo z Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wartości zaordynowanych przez nich leków. Pismo zostało odebrane przez niektórych lekarzy jako groźba, że zostaną ukarani za przekroczenie limitu i będą musieli zwracać pieniądze za zaordynowane leki.

– Jest to całkowite nieporozumienie, w dodatku informacje podane przez niektóre media były niezgodne ze stanem faktycznym. Mogło to wywołać nieuzasadnione obawy u lekarzy, jak również u leczonych przez nich pacjentów. Lubelski OW NFZ faktycznie wysłał pisma do lekarzy, informujące o wartości leków refundowanych, przepisanych przez lekarza, z uwzględnieniem średniej miesięcznej refundacji dla każdej specjalizacji. Treść pisma miała charakter wyłącznie informacyjny. Zapisy ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, akty wykonawcze do ustawy, jak i zarządzenia Prezesa NFZ nie określają limitów dla lekarza na przepisywanie leków refundowanych. Według treści §3 i §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU 2008 Nr 81, poz. 484), to świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie świadczeń oraz za ordynowanie leków i wyrobów medycznych dla leczonych przez niego pacjentów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej.

To są wszystko sprawy trudne, ale wokół nich często zupełnie niepotrzebnie pojawiają się nieporozumienia. Bardzo dobrze, że o tych problemach pisze na bieżąco „Medicus”, otrzymywany przez wszystkich członków LIL. W indywidualnych sprawach ubezpieczonego, lekarza, farmaceuty zawsze znajduję czas na rozmowę, służę swoją wiedzą i doświadczeniem, koleżanki i koledzy mogą do mnie dzwonić: Bożenna Zasada, Naczelnik Gospodarki Lekami, Lubelskiego OW NFZ – (81) 531 05 06.

 

• Jednym z podstawowych zadań NFZ jest monitorowanie kosztów refundacji leków.

– Tak, jednym z głównych zadań jest monitorowanie ordynacji lekarskich, a tym samym kosztów refundacji leków i wyrobów medycznych. Lubelski OW NFZ posiada sprawnie działający system informatyczny. W sposób ciągły monitorowane są dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, przekazywane z aptek i punktów aptecznych funkcjonujących na terenie działania Lubelskiego OW NFZ. Program ten informuje nas o handlowej i międzynarodowej nazwie leku, postaci, dawce, wielkości opakowania, kodzie EAN, cenie, producencie leku, uprawnieniach i odpłatności, prawie wykonywania zawodu lekarza, miejscu udzielania świadczenia, dacie wystawienia recepty, dacie i miejscu realizacji recepty, nr PESEL pacjenta.

 

• Jakie są koszty refundacji w naszym województwie?

– W 2010 r. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ zrefundował aptekom i punktom aptecznym funkcjonującym na terenie działania oddziału kwotę 476 368 790,50 zł. Znaczący udział w kosztach refundacji bo 57% stanowią leki i wyroby medyczne przepisane na receptach oznaczonych kodem uprawnień w postaci znaku „P” dla pacjentów chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne, także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte. Kwota, jaką Lubelski OW NFZ przekazał aptekom i punktom aptecznym z tego tytułu, wyniosła 272 463 161,15 zł. W porównaniu do 2009 r. kwota refundacji w 2010 r. wzrosła o 15 862 150,41 zł.

 

• Ilu lekarzy i na jaką kwotę zostało ukaranych po kontrolach ordynacji lekarskich, wykonanych przez LOW NFZ?

– W ciągu bieżącego roku Lubelski OW NFZ przeprowadził 25 kontroli ordynacji lekarskich u 26 lekarzy. Celem przeprowadzonych kontroli była ocena zasadności wyboru leków i wyrobów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzajów ordynowanych leków wraz z przedmiotowym uzasadnieniem ich ordynowania, a także zasad wystawiania recept. Najczęstszymi przyczynami zakwestionowania ordynacji lekarskich był brak dokumentacji medycznej, brak wpisów porad, brak wpisu w dokumentacji medycznej produktów leczniczych przepisanych na recepcie, przepisanie ilości leku niezgodnie z zalecanym sposobem jego przyjmowania odnotowanym w dokumentacji medycznej, brak przedmiotowego uzasadnienia przepisywania produktów leczniczych dla osób korzystających z uprawnień z tytułu choroby przewlekłej „P”, inwalidy wojennego „IB” czy Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi „ZK”. Wartość zakwestionowanych ordynacji lekarskich wyniosła 573 518 zł. Jest to kwota, która stanowi równowartość nienależnych refundacji cen leków.