Stanowiska ORL w w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie z 28 grudnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim w związku z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych na 2011 rok

 

 Samorząd zawodowy lekarzy, działający w ramach Lubelskiej Izby Lekarskiej, z ogromnym niepokojem śledzi sytuację naszego województwa związaną z rozstrzygnięciami konkursów na świadczenia opieki zdrowotnej, których skutki prowadzić mogą do znacznego ograniczenia, a w niektórych przypadkach wręcz zablokowania dostępności tych świadczeń dla znacznej części społeczności naszego województwa, dotkniętego w skali kraju najwyższym stopniem bezrobocia i najniższym stopniem zamożności.

Z analizy obecnej sytuacji wynika, że niedostępność ta może być spowodowana przede wszystkim nierównomiernym rozlokowaniem przestrzennym podmiotów udzielających świadczeń w ramach kontraktów z NFZ. Niezakontraktowanie bądź kontrakt w szczątkowej wielkości dla niektórych oddziałów szpitalnych (zwłaszcza udzielających świadczeń z przekroczeniem limitu) będzie drastyczną formą, niepoprzedzoną analizą epidemiologiczną, zmniejszenia liczby łóżek szpitalnych. W niedalekiej przyszłości spowodować to może negatywne konsekwencje zdrowotne i finansowe dla pacjentów, i niekorzystną sytuację dla całego systemu.

Brak stosowania przy rozstrzygnięciach konkursowych przesłanki dotyczącej zachowania kompleksowości świadczeń zdrowotnych w ramach jednego podmiotu (szpitala) poprzez zakontraktowanie świadczeń specjalistycznych tylko dla niektórych oddziałów szpitalnych albo przychodni szpitalnych, bądź poszczególnych poradni specjalistycznych, zdaniem Prezydium, wypacza logikę i istotę budowanego przez ostanie lata systemu opieki zdrowotnej w trosce o właściwy cel terapeutyczny i bezpieczeństwo pacjenta przy wykorzystaniu, co należy szczególnie podkreślić, istniejącego potencjału wyspecjalizowanej kadry medycznej oraz bazy materialnej.

Konieczność zachowania kompleksowości świadczeń zdrowotnych w ramach jednego podmiotu oznacza możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnozy specjalistycznej przed właściwą hospitalizacją, a także kontynuację ciągłości leczenia w poradni specjalistycznej po hospitalizacji przy zachowaniu sposobu leczenia często przez tego samego lekarza, z uwzględnieniem dostępności do dokumentacji medycznej, znajdującej się w tej samej placówce. Taka sytuacja dotyczy wielu poważnych schorzeń m.in. onkologicznych, kardiologicznych, urologicznych czy naczyniowych, gdzie ogromną rolę w procesie terapeutycznym pełni możliwość porównania stanu chorobowego poszpitalnego ze stanem podczas hospitalizacji oraz zaufanie pacjenta do lekarza. Dlatego też nieodzowne jest kontraktowanie świadczeń we wszystkich specjalistycznych poradniach szpitalnych, będących odpowiednikami oddziałów danego szpitala.

Każda poradnia specjalistyczna powinna mieć możliwość zakontraktowania wszystkich badań specjalistycznych, mieszczących się w profilu jej działalności. Z punktu widzenia medycznego niewyobrażalne jest np. pozbawienie poradni gastrologicznej wykonania gastroskopii czy poradni kardiologicznej – badań hemodynamicznych.

Brak kontraktu dla przychodni przyszpitalnej bądź poradni oznacza w konsekwencji jej likwidację, a tym samym wyeliminowanie z systemu opieki zdrowotnej, co prowadzi do zmarnowania wcześniej zainwestowanych publicznych pieniędzy w wyspecjalizowane urządzenia medyczne i sprzęt, a także zmusza zarządzających daną jednostką do pozbywania się w danej dziedzinie cennych specjalistów.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej bez uwzględnienia merytorycznych przesłanek medycznych prowadzić może do patologii właściwie pojętej opieki zdrowotnej i istoty w niej zawartej.

Dlatego też Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie ma ogromną nadzieję, że obecne Kierownictwo Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, realizując zasadę właściwego zabezpieczenia dostępności świadczeń medycznych dla naszego województwa, oprócz przesłanek stricte ekonomicznych weźmie pod uwagę przesłanki natury medycznej, z równoczesnym poszanowaniem konstytucyjnego prawa obywateli do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Janusz Spustek

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Maria Dura