Odeszli… – Dr Stanisława Fałkowska (1924-2009)

Dr Stanisława Fałkowska (1924-2009)

 

Dr Stanisława Fałkowska urodziła się 18 stycznia 1924 roku we wsi Szczecyn, gm. Gościeradów. Czteroklasową szkołę podstawową ukończyła w  rodzinnej wsi, naukę kontynuowała w  Gościeradowie, a  następnie w  Lublinie, w  gimnazjum sióstr kanoniczek. Po wybuchu wojny podjęła naukę w  szkole im. Vetterów, gdzie uzyskała uprawnienia nauczycielskie. W 1945 roku zdała maturę i  podjęła studia na wydziale filologii polskiej KUL.

Po 2 latach studiów humanistycznych zdecydowała się związać swoje życie zawodowe z medycyną i  rozpoczęła studia lekarskie, które ukończyła w  1953 r. Początkowo pracowała w  Lublinie, a  od 1956 roku podjęła obowiązki lekarza ogólnego w  ośrodku zdrowia w  Niedrzwicy Dużej, który pozostał jej podstawowym miejscem zatrudnienia aż do przejścia na emeryturę w  1987 roku.

Była specjalistą medycyny ogólnej II stopnia. Cieszyła się opinią bezkompromisowego obrońcy życia poczętego. Była lekarzem z głęboko humanistycznym podejściem do chorych, umiała słuchać i  rozmawiać. Jej pasją pozostała literatura piękna – w  ten sposób kontynuowała swoje zainteresowania z okresu studiów na  KUL.

Silna osobowość, zdecydowana w  ocenach moralnych, zakorzeniona w  głębokiej, maryjnej pobożności, szczera patriotka wywarła znaczący wpływ na swoje dzieci (wraz z mężem Janem wychowała ich siedmioro). Pozostawiła liczne grono wnuków i  prawnuków.

Zmarła 23 listopada 2009 roku przeżywszy 85 lat.

Cześć Jej pamięci.
Niech spoczywa
w  pokoju.
Jan Fałkowski,
Michał Skrzypek