Pomagamy potrzebującym

Pomagamy potrzebującym

 

 Komisja Socjalno-Bytowa Lubelskiej Izby Lekarskiej działa na podstawie przyjętego przez ORL w Lublinie regulaminu. Warunkiem otrzymania świadczenia socjalnego jest członkostwo w LIL oraz opłacanie składki. Świadczenia socjalne przysługują:

• lekarzom,

• lekarzom emerytom i rencistom,

• lekarzom, którzy wykonywali zawód, ale z przyczyn chorobowych zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu,

• w wyjątkowych sytuacjach najbliższym członkom rodziny (współmałżonek, dzieci żyjącego lub zmarłego lekarza).

Komisja zajmuje się sprawami losowymi (nagłe pogorszenie sytuacji materialnej lekarzy lub ich rodzin) oraz prowadzi Kasę Pożyczkową. Wnioski o przyznanie świadczeń składane są w formie pisemnej i rozpatrywane na bieżąco przez członków Komisji. Dokumenty Komisji udostępniono na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej www.oil.lublin.pl.

Mogą być przyznawane poniższe świadczenia socjalne:

• świadczenie z tytułu śmierci lekarza – przysługuje najbliższej rodzinie, tj. współmałżonkowi, dzieciom lub opiekunowi. Należy przedstawić akt zgonu, podać ostatnie miejsce zamieszkania i zatrudnienia oraz dane osoby, której zostanie wypłacone świadczenie. Świadczenie z tytułu zgonu lekarza przysługuje i jest wypłacane do 6 miesięcy od śmierci lekarza. Istnieje też możliwość nieodpłatnego umieszczenia w miesięczniku „Medicus” nekrologu lub wspomnienia o zmarłym.

• świadczenia losowe bezzwrotne, częściowo zwrotne i całkowicie zwrotne – mogą być przyznane w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej lekarza lub jego rodziny, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału roku poprzedzającego datę złożenia wniosku. Wymagane jest tu zaświadczenie o dochodach.

W przypadku stanu klęski żywiołowej dochód nie jest brany pod uwagę.

Zasady przyznawania świadczeń losowych bezzwrotnych i częściowo zwrotnych budzą najwięcej pytań, a czasami wręcz konfliktów. Wynika to z nieznajomości obowiązującego regulaminu. Przede wszystkim są to świadczenia przyznawane w przypadkach losowych, czyli wystąpienia nagłych czynników zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i powodujących pogorszenie się sytuacji materialnej lekarza lub członków jego rodziny.  Dobrym przykładem jest tutaj powódź, która, niestety, dotknęła nas w bieżącym roku.

Oczywiście Komisja przyznaje świadczenia także w innych przypadkach, np. nagłej choroby, wymagającej kosztownego leczenia przy niskim dochodzie lekarza, czy też w przypadkach utraty pracy lub możliwości zarobkowania. Dzieje się to zawsze po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy. Od decyzji Komisji Socjalno-Bytowej można się odwołać do Prezydium Lubelskiej Izby Lekarskiej.

Niestety, nie zawsze możemy pomóc. Lekarze wnioskują o pomoc w przypadkach, które nie kwalifikują się ze względów formalnych. Są to np. spłaty kredytów pozaciąganych w bankach lub wnioski o środki na remonty i modernizacje budynków mieszkalnych. W tych przypadkach jest możliwe uzyskanie pożyczki socjalnej z Kasy Pożyczkowej. Pożyczka jest udzielana na okres 18 miesięcy w kwocie 4 500 zł. Poprzez Kasę Pożyczkową udzielane są również pożyczki szkoleniowe dla lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy studiujących na studiach podyplomowych.

Marek Kos
Przewodniczący Komisji
Socjalno Bytowej