Apele XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL

Apele XXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów LIL

 Na wniosek Marka Stankiewicza zjazd przyjął trzy apele:

Apel do wszystkich organów Państwa Polskiego o zaprzestanie dyskryminowania ponad 2 mln mieszkańców województwa lubelskiego przy podziale środków na finansowanie opieki zdrowotnej. Takie zróżnicowanie dostępu do opieki zdrowotnej i brak równości jest jawnym naruszeniem Konstytucji RP. Dowodzi także lekceważenia słusznej tendencji wyrównywania szans postępu i rozwoju mieszkańców UE.

• Apel do Ministra Zdrowia o wprowadzenie rozporządzeń, które umożliwią lekarzom i lekarzom dentystom, wykonującym zawód w formie indywidualnej praktyki, dokonywanie zakupu produktów leczniczych bezpośrednio w hurtowni farmaceutycznej.

• Apel, który zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską do powołania Rzecznika Praw Lekarza oraz opracowania regulaminu jego działania, kompetencji i niezbędnej pomocy finansowej, zagwarantowanej w rocznych budżetach LIL.

Na wniosek Witolda Fijałkowskiego zjazd przyjął apel do członków LIL o odpis 1% od podatku na rzecz hospicjów uprawnionych do przyjęcia darowizny.