W kręgu Lekarzy Emerytów i Rencistów…

W kręgu Lekarzy Emerytów i Rencistów…

 

Z grupy lekarzy emerytów i rencistów na Zjazd Lekarzy w V Kadencji wyłoniono 24 delegatów. Większość z nich brała czynny udział w pracach naszej korporacji: w Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów oraz w pracach innych komisji. Przewodniczącą KLEiR była Maria Jakubowska, wiceprzewodniczącą Barbara Ćwiklińska, honorową przewodniczącą Izabella Zatońska.

Komisja zbierała się regularnie w pierwszą środę miesiąca, ustalając program zebrań czwartkowych, dostępny repertuar filmowy, teatralny bądź wycieczkowy.

W pracach komisji czynny udział brali: Danuta Buchlińska, Hanna Chrząstek Spruch, Michał Czermiński, Barbara Ćwiklińska, Krystyna Kędziorowa, Leszek Kondratowicz Kucewicz, Alicja Matuszyk, Andrzej Nowiński, Maria Paczos-Petri, Kazimierz Piertoń, Stanisław Zderkiewicz i nieżyjący już Leon Kowalczyk. Z czasem skład poszerzył się m.in. o Marię Garbalską, Stanisławę Jakubowską-Kusz, Danielę Nadulską.

Komisja starała się na spotkaniach towarzyskich zaofiarować kolegom ciekawe wykłady, rozrywkę, przekazywać możliwości udziału w spektaklach bądź wycieczkach. Wykłady bądź prezentacje artystyczne na spotkaniach prowadzili profesorowie: Biruta Fąfrowicz, Zygmunt Łupina, Rafał Nadulski Grzegorz Wallner, Władysław Stążka, Leszek Szczepański, mgr Agnieszka Martinka i Stefan Ciszewski, Wojciech Citkowski, Stanisława Jakubowska-Kusz, Krystyna Kędziorowa, Leszek Kondratowicz Kucewicz, Maria Laskowska Szcześniak, Wiesław Lubczyński, Wiesława Majczakowa, Alicja Matuszyk, Marcin Olajossy, Maria Pietras, Helena Rodziewicz, Mirosław Uszyński oraz o. Jan Pęzioł, którzy dzielili się z nami wiadomościami, wrażeniami, przemyśleniami oraz przeżyciami. Pokolenie nasze, mimo otwarcia na Europę i świat, cechuje głęboka miłość Ojczyzny, co odbijało się na tematyce spotkań.

Należy podkreślić, że zaangażowanie emerytów w pracach korporacji było znaczne. W skład Okręgowej Rady Lekarskiej wchodzili: Franciszka Barwińska, Witold Fijałkowski, Jerzy Jakubowicz, Maria Jakubowska, Janina Kalenikowa, Stanisław Litwin, Andrzej Nowiński, Ewa Tuszkiewicz, Marian Wróblewski; w Komisji Rewizyjnej zasiadali: Jan Bojarski i Stanisław Dzierżak; w sądzie lekarskim pracowali: Barbara Ćwiklińska, Leszek Szczepański; zastępcami rzecznika odpowiedzialności zawodowej byli: Zdzisław Boruch, Halina Pieńkowska i Jan Stachowicz. Janina Kalenikowa prowadziła Komisję Kształcenia Medycznego, była również z-cą sekretarza Prezydium ORL; w komisji konkursowej pracowali: Andrzej Nowiński, Witold Fijałkowski, Janusz Sidor.

Wydaje się, że lekarze emeryci, obdarzeni zaufaniem wyborców, znający dobrze potrzeby środowiska lekarskiego, posiadający trochę więcej wolnego czasu, z oddaniem pracowali społecznie w Lubelskiej Izbie Lekarskiej. Podkreślić należy w sposób szczególny pracę dwojga lekarzy: Barbary Ćwiklińskiej i Andrzeja Nowińskiego.

Barbara Ćwiklińska, uprzednio ordynator Oddziału Wewnętrznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie, była delegatem na OZL IV i V kadencji, członkiem i wiceprzewodniczącą Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Świetny organizator: organizowała z zespołem koleżanek poczęstunki na czwartkowych spotkaniach, w których brało udział średnio 60 osób, kursy komputerowe dla emerytów; kontakty z ciężko chorymi lekarzami; była też członkiem Okręgowego Sądu Lekarskiego. Przez wiele lat przewodniczyła Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Lekarzy, organizacji pozarządowej opartej na koleżeńskim poczuciu więzi międzypokoleniowej lekarzy i ich rodzin. Obecnie zrezygnowała z kandydowania na OZL, nie zrezygnuje jednak na pewno z towarzystwa lekarzy swojego pokolenia.

Andrzej Nowiński jest czynnym zawodowo, cenionym okulistą dziecięcym, od lat związanym z Lubelską Izbą Lekarską. Jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, przewodniczącym Komisji ds. Konkursów, członkiem Komisji Kształcenia Medycznego i Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Do pełnionych prac jest zawsze przygotowany merytorycznie, a zasad prawnych i etycznych skrupulatnie przestrzega. Wykazuje wielką inicjatywę w podnoszeniu i realizacji tematów dotyczących godnego pełnienia zawodu lekarza, również poprzez przypominanie wzorców lekarzy, takich jak prof. Alfred Tuszkiewicz, prof. Jacyna Onyszkiewicz i innych lekarzy, którzy odeszli. Był współorganizatorem projektu upamiętniającego lekarzy zamordowanych w Katyniu. Doskonale zna problemy środowiska lekarskiego. W 2009 r. otrzymał Medal Lubelskiej Izby Lekarskiej. Wybrany jest delegatem na OZL VI kadencji. Można mieć nadzieję, że będzie nadal pracował w strukturach LIL.

Maria Jakubowska