Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych

Przepisy prawne dotyczące chorób zawodowych

Nie uległy zmianie dotychczasowe przepisy prawne dotyczące sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Rozp. MZ, DzU 02.132.112) oraz Rozporządzenie MZiOS w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (DzU 97.123.795)

 

Natomiast nastąpiła zmiana w trzecim ważnym przepisie prawnym w sprawie chorób zawodowych, którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. ( DzU 09.105.869). Rozporządzenie to określa : 1) wykaz chorób zawodowych, 2) okres, w którym wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, 3) sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych, 4) podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych.

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, jest dołączony jako załącznik do rozporządzenia. Zawiera on 26 grup jednostek chorobowych wraz z okresem upoważniającym do rozpoznania choroby zawodowej. Dla przykładu w zespole wibracyjnym okres ten w zależności od postaci choroby wynosi od 1 roku do 3 lat.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie, kieruje pracownika na badanie do jednostki orzeczniczej w celu wydania orzeczenia o istnieniu choroby zawodowej lub jej braku. Upoważnionym do wydania orzeczenia jest lekarz posiadający odpowiednią specjalizację.

Jednostkami orzeczniczymi pierwszego stopnia są: 1) poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy; 2) kliniki i poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego. Jednostkami orzeczniczymi drugiego stopnia są jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy.

Orzeczenie lekarskie przesyła się do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, zainteresowanemu pracownikowi oraz osobie zgłaszającej podejrzenie. Właściwy powiatowy inspektor sanitarny przesyła decyzję pracownikowi, pracodawcy, lekarzowi jednostki orzeczniczej, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Państwowy powiatowy lub wojewódzki inspektor sanitarny w terminie 14 dni od wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej przesyła kartę stwierdzenia choroby do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Jerzy Jakubowicz