Apel aptekarzy

Apel aptekarzy

 

Koleżanki i Koledzy Lekarze, kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia w aptekach wykazują liczne nieprawidłowości związane z błędami merytorycznymi popełnianymi przez Państwa przy wystawianiu recept.

Zdajemy sobie sprawę i przyznajemy Państwu rację, że nie są to najważniejsze aspekty Waszej pracy i wydawałoby się mało istotne przy wszystkich pozostałych Państwa obowiązkach, tym niemniej za wszystkie uchybienia na receptach konsekwencje finansowe ponosi apteka.

Stąd też zwracamy się do Państwa z prośbą, aby wystawianie recept odbywało się zgodnie z wymogami rozporządzenia MZ z dnia 17.05.2007 r. w sprawie recept lekarskich opublikowanego w DzU Nr 97, poz. 646 z późn. zm.

Do najważniejszych z nich należą:

1. czytelny numer REGON na pieczątce nagłówkowej i czytelny numer prawa wykonywania zawodu lekarza, ponieważ realizujący receptę musi te numery nanieść do bazy danych przesyłanych do NFZ,

2. czytelne wypełnianie danych pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem numeru PESEL, gdyż zgodnie z ww. rozporządzeniem realizujący receptę nie może go dopisać, a jedynie poprawić,

3. w przypadku pacjenta do 18 roku życia, niezależnie od numeru PESEL, należy koniecznie wpisać wiek dziecka, ponieważ są to dane, które nie mogą być uzupełniane w aptece, zarówno na podstawie numeru PESEL, jak i po okazaniu dokumentu,

4. na jednej recepcie można przepisać pięć leków gotowych lub wyrobów medycznych poza środkami odurzającymi i psychotropowymi,

5. leki psychotropowe i odurzające należy przepisywać na osobnych receptach wg odrębnych przepisów obowiązujących w tym zakresie,

6. podawanie zawsze dawki leku,

7. nie można na jednej recepcie przepisywać leków na choroby przewlekłe (lit. „P”) z lekami z listy podstawowej i uzupełniającej (bez „P”),

8. paski diagnostyczne w przypadku posiadania przez pacjenta uprawnień, zarówno „IB” i „P”, aby mogły być wydane na ryczałt, powinny być przepisane na oddzielnej recepcie, gdyż nie są lekiem, wobec czego w przypadku przepisania ich dla pacjentów oznaczeniem uprawnień „IB” będą musiały być wydane za 100% odpłatnością,

9. w przypadku przepisania więcej niż dwóch najmniejszych opakowań leku określonych w wykazach leków refundowanych lub leków nie wymienionych w ww. wykazach, a dopuszczonych do obrotu na terenie RP, na recepcie należy podać ilość leku przez podanie liczby opakowań oraz wielkości opakowania lub przez  podanie jednostek dawkowania oznaczonych w szczególności tabletek (kapsułek, ampułek),

10. ponadto dawkowanie jest obowiązkowe przy przepisaniu:

  leku gotowego, dopuszczonego do obrotu na terytorium RP zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową

  leku recepturowego zawierającego w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową,

11. jeżeli w polu „data realizacji” jest wstawiona data, np. ta sama, co wystawienia recepty, a nie znak „X”, apteka ma obowiązek wydać lek tylko na jednomiesięczną kurację,

12. brak możliwości określania uprawnień dodatkowych pacjenta przez naniesienie na recepcie dwóch oznaczeń, np. „IB” i „P” (należy wybrać jedno).