Międzynarodowe spotkanie chirurgów onkologów

Międzynarodowe spotkanie chirurgów onkologów

z Wojciechem Polkowskim, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej rozmawia Jerzy Jakubowicz

 

  

· W maju 2009 r. Lublin będzie gościł wybitnych chirurgów onkologów z kraju i zagranicy.

– Po raz pierwszy od 1987 r. odbędzie się w Lublinie, kolejny, już XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Będzie to na pewno duże wydarzenie naukowe, a wezmą w nim udział nie tylko chirurdzy, ale także chemioterapeuci, radioterapeuci, urolodzy, ginekolodzy, gastroenterolodzy, patolodzy, a więc przedstawiciele wielu dyscyplin zajmujących się onkologią. Dzięki ścisłej współpracy z Europejskim Towarzystwem Chirurgii Onkologicznej (ESSO), w obradach weźmie udział aż 12 wykładowców z zagranicy. Jedna z sesji XV Zjazdu odbędzie się pod auspicjami ESSO i wezmą w niej udział nie tylko wykładowcy zagraniczni, ale i władze tego Towarzystwa, m.in.: prezes prof. Cornelis van de Velde (Holandia), prezes elekt prof. Peter Naredi (Szwecja) oraz sekretarz generalny prof. Thomas Lehnert (Niemcy). Cieszę się, że dzięki moim staraniom jako przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu, odbywa się on pod patronatem ESSO i został wpisany w kalendarz tej organizacji. Od 1 maja 2004 r., daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, coraz większemu zacieśnieniu ulega integracja europejskich towarzystw naukowych. PTChO jest postrzegane jako bardzo duże towarzystwo, jedno z ważniejszych tej specjalności w Europie, z nowoczesnym statutem, organizujące co roku zjazdy naukowe.

 

· Jaka będzie główna tematyka XV Zjazdu?

– Możemy wyróżnić trzy tematy główne, a jednym z nich jest chirurgia onkologiczna wieku podeszłego. Temat ten na pierwszy rzut oka wydaje się mało interesujący, a tymczasem jest on niezwykle ważny z dwu powodów. Powszechność tego problemu w świecie, a zwłaszcza w Polsce narasta. Średnia wieku życia pacjentów wydłuża się, występują u nich nie tylko nowotwory, ale współistnieją także inne przewlekłe choroby, m.in. krążenia, cukrzyca, które mają istotny wpływ na przebieg choroby nowotworowej. Choroby nowotworowe wieku podeszłego powodują, że w procesie leczenia muszą ściśle współpracować lekarze różnych specjalności, którzy powinni brać pod uwagę opinie geriatrów. Istotą przeprowadzanych badań jest to, aby nie patrzeć bezkrytycznie na metrykę urodzenia, ale ocenić obiektywnie wydolność organizmu takiego pacjenta, a także stan zaawansowania chorób współistniejących, co pozwoli na ocenę ryzyka danej metody leczenia. Jeżeli ogólny stan zdrowia chorego jest dobry, to nie ma powodu, tylko ze względu na wiek, odmawiać przeprowadzenia danej metody leczniczej, która jest skuteczna, chociaż może być ryzykowna. W czasie zjazdu planujemy powołanie specjalnej Geriatrycznej Grupy Onkologicznej (GONG).

 

· Jakie będą pozostałe tematy XV Zjazdu?

– Nowotwory wątroby, trzustki i dróg żółciowych, które wyłaniają się z chirurgii onkologicznej układu pokarmowego jako odrębna gałąź. Są to schorzenia bardzo trudne do leczenia i wymagają wielodyscyplinarnych działań: chirurga onkologa, chemioterapeuty, radioterapeuty, gastroenterologów, patomorfologów i coraz częściej lekarzy zajmujących się radiologią interwencyjną. To dopiero ścisła współpraca szerokiego grona specjalistów umożliwia prawdziwy postęp w tej grupie schorzeń. Bardzo ważne ostatnie osiągnięcia medyczne przedstawią nam wykładowcy zagraniczni z drugiej organizacji międzynarodowej, którzy wezmą udział w naszym zjeździe, a mianowicie przedstawiciele Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii Onkologicznej (WFSOS). Wygłoszą oni cztery wykłady o chorobach trzustki, dróg żółciowych i wątroby.

 

· Na kolejnych zjazdach PTChO pojawiają się doniesienia o nowych metodach leczenia.

– Podobnie będzie i na XV Zjeździe PTChO, na którym zostaną przedstawione aktualne postępy w chirurgii onkologicznej. Referaty wygłoszą wykładowcy z kraju i zagranicy, m.in. prof. Dominique Elias z Paryża, który przedstawi bardzo nowatorskie metody leczenia w przypadkach dotychczas uznawanych za beznadziejne. Jedną z tych metod jest chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC). Jest to metoda nowa, nie będąca w powszechnym użytku w Polsce i jak dotychczas, nie refinansowana przez NFZ. Metoda ta jest nadzieją dla chorych w przypadku, gdy nowotwór dotyka otrzewnej. Chorzy z takimi rozsianymi zmianami stali dotychczas na straconej pozycji, bo nikt nie chciał ich leczyć. Ta metoda może przynieść znaczną poprawę u chorych na nowotwory z rozsiewem otrzewnowym, uważanych dotąd za przypadki beznadziejne. Dotyczy to przede wszystkich raka jelita grubego (2. miejsce w Polsce i na świecie u kobiet i mężczyzn) i rzadkich nowotworów otrzewnej. Drugim ważnym doniesieniem o postępach w onkologii będzie wykład prof. Elias, który omówi wielodyscyplinarne leczenie przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Jedną z nowych metod przedstawionych będzie chemioterapia dotętnicza wątroby. Metoda jest w Polsce prawie nieznana, a może być ratunkiem dla pewnej grupy chorych, która dzisiaj pozostaje praktycznie bez leczenia.

 

· Jaki będzie udział polskich wykładowców w zjeździe?

– Wśród polskich wykładowców będą największe autorytety medyczne, w wielu przypadkach konsultanci krajowi, specjaliści z Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, którzy przedstawią najnowsze trendy w chemioterapii, terapii celowanej molekularnie. Każdy istotny ośrodek onkologiczny w kraju jest reprezentowany przez zaproszonego wykładowcę. Będzie też mowa o roli chirurga onkologa w tym wielodyscyplinarnym leczeniu.

 

· Jakie znaczenie XV Zjazdu będzie miał dla lubelskiego środowiska medycznego?

– Przede wszystkim to okazja do integracji naszego środowiska. Poza tym, odbędą się spotkania konsultantów krajowych z wojewódzkimi w ramach odnawiania nadzoru specjalistycznego. Każdy uczestnik zjazdu będzie miał przyznane 15 punktów edukacyjnych. Zjazd to wymiana cennych doświadczeń, która jest wprost konieczna, bo wówczas możemy kierować chorych z konkretnymi schorzeniami do wybranych ośrodków tak, aby został poddany jak najbardziej efektywnemu leczeniu.

Istotnym wydarzeniem, jeszcze przed rozpoczęciem zjazdu (21.05. – czwartek) będzie konferencja naukowo-szkoleniowa, poświęcona radioterapii śródoperacyjnej. Stosowana jest w naszej Klinice od 2005 r. i rozpoczęliśmy tę terapię jako 3. ośrodek w kraju (Gliwice, Kraków, Lublin , ostatnio dołączył Poznań). Jest to metoda bardzo obiecująca, perspektywiczna, aczkolwiek niestandardowa. Do ubiegłego roku była finansowana przez ministerstwo zdrowia jako procedura wysoko specjalistyczna, ale od wiosny 2009 r. została przekazana do NFZ, ujęta jednak w katalogu jest dostępna dla chorych.