Z obrad ORL
Z obrad ORL

 

Obrady ORL w dniu 17 grudnia 2008 r. poświęcone były omówieniu licznych bieżących problemów naszego środowiska.

· Prezes LIL, Andrzej Ciołko poinformował o podpisaniu umowy z PZU na ubezpieczenie i doubezpieczenie lekarzy na 2009 rok. Umowa z PZU jest nie tylko korzystniejsza od ubiegłorocznej, ale również od propozycji zgłoszonych przez inne firmy ubezpieczeniowe (bliższe informacje na str. 7).

· Nadal duże emocje wzbudzają zasady ewidencjonowania szkolenia podyplomowego. Sprzeciw budzi wyznaczanie limitów na punkty edukacyjne w poszczególnych kategoriach szkoleń. ORL podjęła uchwałę o zniesieniu limitów uzyskiwania punktów z uczestnictwa w kongresach i zjazdach. Prezydium ORL wystosowało apel do wszystkich okręgowych rad lekarskich o poparcie tego stanowiska z poinformowaniem NRL, a także Ministra Zdrowia. Większość okręgowych rad lekarskich prezentuje podobne stanowisko i domaga się zmiany istniejących przepisów.

· ORL uchwaliła stanowisko w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących powoływania lekarzy na stanowisko ordynatora oddziału tylko w drodze konkursów. Ordynator nie tylko zarządza powierzonym mu oddziałem, ale również ma istotny wpływ na kształcenie młodych lekarzy. Zasadniczy sprzeciw budzi powoływanie przez dyrekcje szpitali kierowników oddziałów bez przeprowadzania konkursów. Takie działania znacznie ograniczają uprawnienia samorządu lekarskiego i pielęgniarskiego.

· Janusz Kleinrok, przewodniczący Komisji Stomatologicznej poinformował, że Terenowy Inspektor Sanitarny zamknął dwa oddziały w Instytucie Stomatologii oraz siedem gabinetów stomatologicznych. Okazało się również, że kilka gabinetów stomatologicznych działa bez rejestracji w LIL i wykroczenia te zostały zgłoszone do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

· Komisja Emerytów i Rencistów odbywa regularne zebrania przy dużej frekwencji lekarzy, ostatnio zebranie opłatkowe. Do lekarzy seniorów, których stan zdrowia uniemożliwia działalność w pracy komisji, wysłano kartki świąteczne z życzeniami oraz okolicznościowe paczki.

· Andrzej Nowiński, przewodniczący Komisji Konkursowej poinformował, że nastąpił istotny postęp w organizacji konkursów na stanowiska ordynatorów, m. in. dyrektor ZOZ-u w Hrubieszowie zwrócił się o przeprowadzenie konkursów na 12 oddziałach.

· Janina Kalenik zorganizowała spotkanie Komisji ds. Kształcenia z koordynatorami stażów. W spotkaniu wzięli również udział prezes LIL Andrzej Ciołko oraz wiceprezes Janusz Spustek.

· Zatwierdzono nowe regulaminy Komisji Sportu i Komisji Socjalno-Bytowej. Jednorazowe świadczenie pośmiertne ma wynosić 100% średniej krajowej, zrezygnowano z przyznawania stypendiów dla dzieci zmarłych lekarzy ze względu na duże trudności proceduralne i interpretacyjne.

· Rok 2009 będzie rokiem wyborów w samorządzie lekarskim. Przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.

· ORL podjęła uchwałę w sprawie zwołania XXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Lublinie 21 marca 2009 r. o godz. 1000. Zjazd odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1.

Obrady ORL zakończyły się tradycyjnym opłatkiem i odśpiewaniem kolęd.

W obradach ORL uczestniczyła Barbara Marchlewska, długoletni kierownik Zakładu Kształcenia Podyplomowego, która przeszła na emeryturę. Każdy lekarz uczestniczący w szkoleniu podyplomowym spotykał się z jej niezmierną życzliwością. Za jej tak znakomitą współpracę z lekarzami podziękował w imieniu ORL prezes Ciołko.