Ubezpieczenia
Ubezpieczenia

Lubelska Izba Lekarska zawarła z PZU S.A. umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy obejmującą okres 1.01.2009 – 31.12.2009 na sumę gwarancyjną 25.000 zł w odniesieniu do każdego członka Izby.

 

Dodatkową częścią umowy jest oferta ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej skierowana do członków LIL, która kształtuje się następująco:

 

1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty:

 

podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej zatwierdzone uchwalą nr UZ/351/2007 Zarządu PZU SA

 

suma gwarancyjna 50.000 zł – składka 45 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

suma gwarancyjna 100.000 zł – składka 60 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

suma gwarancyjna 200.000 zł – składka 80 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

suma gwarancyjna 300.000 zł – składka 120 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

suma gwarancyjna 500.000 zł – składka 180 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

 

W przypadku lekarzy wykonujących zabiegi chirurgii plastycznej i inne stosowane w celach kosmetycznych obowiązują odrębne składki za ubezpieczenie dobrowolne – informacja pod nr. tel. (81) 536 04 77.

 

2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do kontraktu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej lub jednostką samorządu terytorialnego:

 

suma gwarancyjna 200.000 zł – składka 120 zł za okres 1.01.2009–31.12.2009 r.

 

podstawa prawna ubezpieczenia: Rozp. Min. Fin. z dn 23.12.2004 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2825)

 

3. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do kontraktu z  NFZ

 

suma gwarancyjna 46.500 euro na zdarzenie i 275.000 euro na wszystkie zdarzenia – składka 144 zł za okres ubezpieczenia 1.01.2009–31.12.2009 r.

 

podstawa prawna ubezpieczenia: Rozp. Min. Fin z dn. 28.12.2007 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 3 poz. 10):

 

Istnieje możliwość zwiększenia sumy gwarancyjnej w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego – informacja pod nr. tel. (81) 536 04 77.

 

UWAGA

Wymienione wyżej trzy rodzaje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie posiadają wspólnych obszarów ochrony. Nie da się zastąpić jednego ubezpieczenia oc którymkolwiek z dwóch pozostałych. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ oraz z Urzędem Miasta lub Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej oraz prowadzący praktykę prywatną powinien posiadać jednocześnie trzy rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia obowiązkowe przeznaczone są dla lekarzy prowadzących działalność w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, gdy podpisanie kontraktu poprzedzone jest konkursem ofert. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma ubezpieczenie dobrowolne.

 

 

Składki z tytułu ubezpieczenia OC lekarzy w roku 2009 należy wpłacać na r-k bankowy Lubelskiej Izby Lekarskiej, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 4, stworzony wyłącznie dla obsługi ubezpieczeń:

 

72 1910 1048 2305 2600 1690 0002

 

OPIS PRZELEWU

Zawsze należy zamieścić w opisie przelewu:

  nazwisko i imię ubezpieczonego

  rodzaj ubezpieczenia (w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego należy zawsze opisać rodzaj podmiotu, który płaci za świadczenia zdrowotne, np.: SPZOZ, Urząd Miasta, NFZ)

  okres ubezpieczenia

  sumę gwarancyjną

 

 

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w miesiącu wpłaty składki na rachunek LIL, a kończy najpóźniej w dniu 31.12.2009 r.

 

Za okres ubezpieczenia krótszy niż rok składka powinna być wyliczona za pełne miesiące ubezpieczenia proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia i zaokrąglona do pełnych złotych.