Rok 2009 – rokiem wyborów do samorządu lekarskiegoRok 2009 – rokiem wyborów
do samorządu lekarskiego

W bieżącym roku kończą swoją kadencję delegaci wybrani na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w 2005 roku. Będziemy wybierać delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji 2009-2013.

W październikowym numerze „Gazety Lekarskiej” został przedstawiony nowy, poprawiony regulamin wyboru delegatów, przyjęty w formie uchwały Naczelnej Izby Lekarskiej. Zgodnie z tym regulaminem oraz przygotowanym przez Krajową Komisję Wyborczą kalendarium wyborczym, już w listopadzie ubiegłego roku, Okręgowa Komisja Wyborcza rozpoczęła przygotowania do wyborów. Przyjęto, że jeden delegat będzie reprezentował 30 lekarzy.

Teren Lubelskiej Izby Lekarskiej został podzielony na rejony wyborcze z uwzględnieniem zasadniczego podziału na rejony dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz biorąc pod uwagę przede wszystkim główne miejsce zatrudnienia. Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej utworzono 72 rejony. W styczniu Okręgowa Komisja Wyborcza zweryfikowała i ostatecznie ustaliła listy lekarzy w poszczególnych rejonach wyborczych. Wraz z niniejszym „Medicusem” otrzymujecie Państwo pełne listy rejonów wyborczych. Od 31 stycznia są one także ogłoszone na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz dostępne w siedzibie LIL.

Daje to możliwość sprawdzenia, w którym rejonie jesteśmy umieszczeni.

Do 28 lutego br. każdy z Państwa ma prawo wystąpienia do Okręgowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o przeniesienie do innego rejonu niż ten, w którym został umieszczony. Tym razem możemy się przenosić między rejonami lekarzy i lekarzy dentystów.

Zebrania wyborcze w rejonach będą się odbywały od kwietnia do końca czerwca. O terminie i miejscu zebrania będziemy wszystkich zawiadamiać indywidualnie.

Obok zamieszczamy wniosek o ewentualną zmianę rejonu wyborczego. Można też skorzystać z wniosku zamieszczonego na stronie internetowej. Jednakże musi być on podpisany osobiście, więc przesłanie drogą elektroniczną nie jest możliwe.

Udział w wyborach umożliwia Państwu zdecydowanie o tym, kto będzie nas reprezentował przez kolejne cztery lata, a tym samym, jaki będzie kształt samorządu lekarskiego w przyszłości.

Anna Zmysłowska

przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Lubelskiej Izby lekarskiej