Z obrad ORL
Z obrad ORL

• Otwierając obrady ORL 19 listopada, Andrzej Ciołko prezes LIL złożył gratulacje i życzenia owocnej pracy członkowi ORL Tomaszowi Pękalskiemu z okazji wygrania konkursu na dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dyrektor Pękalski, dziękując, powiedział, że jest dumny ze swojej współpracy z ORL i pełniąc nową funkcję, nadal będzie ściśle współpracował z samorządem lekarskim.

• Dr Witold Klepacki, syn prof. Witolda Klepackiego byłego prezesa LIL, przesłał ORL list z serdecznymi podziękowaniami za pamięć i złożenie kwiatów w Dniu Święta Zmarłych na grobie ojca.

• Okręgowa Rada Lekarska na wniosek Przewodniczącego i Prezydium wystąpiła do Naczelnej Rady Lekarskiej o przyznanie najwyższego odznaczenia samorządu lekarskiego Meritum Pro Medici Marii Jakubowskiej i Andrzejowi Nowińskiemu za ich wieloletnią, niezwykle zaangażowaną pracę w samorządzie lekarskim.

• Prezes LIL wydał zarządzenie, aby pracownicy Izby przy wydawaniu lekarzom i lekarzom dentystom członkom LIL jakichkolwiek zaświadczeń i dokumentów wymagali potwierdzenia niezalegania ze składkami na samorząd lekarski. LIL przekazuje Naczelnej Izbie Lekarskiej 15% składek od wszystkich zarejestrowanych w naszej Izbie lekarzy, tymczasem część koleżanek i kolegów zalega z terminowym opłacaniem składek.

• Andrzej Nowiński, przewodniczący Komisji ds. Konkursów, przypomniał kolejny raz obowiązujące przepisy prawne nakazujące dyrektorom ZOZ-ów terminowe przeprowadzanie konkursów na ordynatorów oddziałów. Komisję konkursową powołuje dyrektor jednostki, a jej przewodniczącym jest przedstawiciel Izby Lekarskiej. Należy podkreślić, że obecnie nie zdarzają się już sytuacje, gdy wyłonieni w konkursie ordynatorzy nie są zatrudniani przez dyrektorów szpitali. Jednak w wielu szpitalach konkursy nie zostały przeprowadzone w wymaganych terminach. I tak w Delegaturze Bialskopodlaskiej na 60 oddziałów szpitalnych konkursów nie przeprowadzono w 45 (75%), w Delegaturze Chełmskiej w 15 na 37 oddziałów (41%), w Delegaturze Lubelskiej w 66 na 217 oddziałów (30%), a w Delegaturze Zamojskiej w 30 na 69 oddziałów (43%). Łącznie na terenie całej Lubelskiej Izby Lekarskiej na istniejące 383 oddziały nie przeprowadzono konkursów w 156 (41%). Podane liczby mogą być nieznacznie zaniżone, gdyż nie wszystkie dyrekcje szpitali przekazały potrzebne informacje. Szpitale kliniczne i niepubliczne nie podlegają ww. przepisom.

• Przewodniczący Delegatur chwalili inicjatywę Andrzeja Nowińskiego, dzięki której w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu podobnie jak w Lublinie składano kwiaty i zapalano znicze na grobach zmarłych koleżanek i kolegów.

Anna Zmysłowska, przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej, poinformowała, że został opracowany regulamin, który będzie obowiązywał w czasie wyborów do samorządu lekarskiego w 2009 r. Najmniejszy okręg wyborczy będzie mógł liczyć 25 osób, a na wniosek lekarzy dentystów będą mogły być tworzone okręgi wyborcze mieszane. Ze względu na zwiększenie liczby okręgów wyborczych należy powiększyć Okręgową Komisję Wyborczą, obecnie liczącą 8 osób.

Janina Kalenikowa, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia, oświadczyła, że pomimo wielu artykułów w „Medicusie” i „Gazecie Lekarskiej” nadal wielu lekarzy ma kłopoty z policzeniem wymaganych punktów edukacyjnych. Do tej pory 180 osób złożyło dokumenty, a 99 lekarzom wydano zaświadczenie o liczbie osiągniętych punktów edukacyjnych.

• Sprawa punktów edukacyjnych po raz kolejny wywołała burzliwą dyskusję. Krytykowano ustalenie limitów w poszczególnych formach kształcenia, nieuwzględnianie wszystkich szkoleń, wycenę poszczególnych form kształcenia – np. napisanie i opublikowanie fachowego podręcznika oszacowano tylko na 50 punktów. Wszystkie zastrzeżenia i wątpliwości będą przekazane Komisji Kształcenia NRL.

• Andrzej Ciołko po raz kolejny przypomniał, że należy bardzo poważnie podejść do udokumentowania ustawicznego szkolenia podyplomowego. Brak wymaganej liczby 200 punktów może utrudnić lub uniemożliwić ubieganie się o stanowisko ordynatora czy otrzymanie oczekiwanego kontraktu z NFZ.

(jj)