Uwaga, zmiana wysokości składki członkowskiej!
Uwaga, zmiana wysokości składki członkowskiej!

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 r. z dniem 1 października 2008 r. zmienia się wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Aktualna wysokość składki dla poszczególnych grup lekarzy*:

1. lekarz, członek izby lekarskiej figurujący w Rejestrze LIL:

• wykonujący zawód lekarza – 40 zł

• uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie, ale posiadający PWZ) – 40 zł

2. lekarz, członek izby lekarskiej figurujący w ewidencji – 40 zł

3. lekarz, członek izby lekarskiej, któremu zawieszono prawo wykonywania zawodu – 40 zł

4. lekarz stażysta, członek izby lekarskiej – 10 zł

5. lekarz emeryt, członek izby lekarskiej:

     • wykonujący zawód lekarza: kobieta, która nie ukończyła 60 lat, i mężczyzna, który nie ukończył 65 lat – 40 zł

     • wykonujący zawód lekarza: kobieta, która ukończyła 60 lat, i mężczyzna, który ukończył lat 65 – 10 zł, jeśli poza świadczeniem emerytalnym nie osiąga rocznego przychodu przekraczającego roczny przychód stażysty ustalony przez Ministra Zdrowia (na pisemny wniosek wraz z decyzją ZUS oraz kserokopią zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku poprzednim)

6. lekarz rencista w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach – 10 zł (na pisemny wniosek).

 

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej mogą być lekarze i lekarze dentyści (na pisemny wniosek):

1. posiadający status bezrobotnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

2. nieposiadający statusu bezrobotnego, o którym mowa w pkt. 1, lecz nieosiągający przychodu z tytułu wykonywania zawodu lekarza i nieuzyskujący przychodów z innych źródeł (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy lub kserokopii zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz oświadczenia o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacania składki członkowskiej)

3. emeryci i renciści niewykonujący zawodu lekarza.

Lekarz (emeryt, rencista), który na podstawie dotychczasowych przepisów opłacał składkę członkowską w wysokości 10 zł, opłaca składkę w tej wysokości do czasu zwolnienia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej na podstawie uchwały ORL.

Lekarz lub lekarz stażysta, który na podstawie dotychczasowych przepisów był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, pozostaje zwolniony z tego obowiązku do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki członkowskiej.

Zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy niezwłocznie zgłaszać w izbie lekarskiej, gdyż skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ORL podjęła uchwalę dotyczącą zmiany wysokości składki na podstawie wniosku lekarza.

* lekarz oznacza lekarza i lekarza dentystę