Z obrad ORLZ obrad ORL

22 października 2008 r. odbyło się kolejne posiedzenie ORL. Prezes LIL Andrzej Ciołko poinformował, że w czasie wrześniowego Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich omawiano m.in. niezwykle ważne sprawy dotyczące kształcenia podyplomowego oraz przekształceń w służbie zdrowia.

Zastrzeżenia budzi przeprowadzanie egzaminów specjalizacyjnych. Na ostatnim egzaminie testowym z interny 47% zdających otrzymało ocenę niedostateczną. Trudno uwierzyć, że do egzaminów przystępują lekarze aż tak źle przygotowani lub lekceważący egzamin. W wyniku tak ostrej (czy jednak trafnej?) selekcji utrudnione jest uzupełnianie kadr przez młodych specjalistów, a przeciętna wieku lekarzy posiadających specjalizację systematycznie się podnosi – w pediatrii osiągnęła już 62 lata.

Duży niepokój budzą formy przekształceń w ochronie zdrowia, które mogą doprowadzić do marginalizacji roli samorządu lekarskiego w konkursach ordynatorskich. Zachodzi obawa, że konkursy mogą być zastąpione powoływaniem osób akceptowanych jedynie przez dyrektora szpitala – ze szkodą dla procesu terapeutycznego. Niepokoi też fakt, że w projektach prawnych procesu przekształceniowego nie jest wymieniona płaca minimalna lekarzy.

Trwają przygotowania do ogólnopolskich obchodów XX rocznicy reaktywowania Samorządu Lekarskiego.

Powołany został zespół do opracowania tekstu upamiętniającego lekarzy z terenu naszej Izby, zamordowanych w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Tablica z nazwiskami umieszczona będzie na jednym z lubelskich cmentarzy. Przewodniczącym Zespołu wybrano Andrzeja Nowińskiego, oprócz tego w składzie zespołu znaleźli się: Andrzej Ciołko, Maria Dura, Witold Fijałkowki, Janusz Spustek, Ewa Tuszkiewicz.

Na wniosek Andrzeja Nowińskiego, poparty przez Przewodniczącego i członków ORL, przewidziane jest złożenie w dniu Święta Zmarłych okolicznościowych wiązanek na grobach prezesów Lubelskiej Izby Lekarskiej. W miarę możliwości również na grobach zmarłych kolegów położone zostaną zafoliowane kartki z napisem „Lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej pamiętają” oraz zapalone będą symboliczne świeczki.

Jan Hałabuda i Przemysław Tomaszewski, przewodniczący Delegatur odpowiednio z Białej Podlaskiej i Chełma, zrelacjonowali bieżącą działalność statutową. Duże uznanie należy się dla kolegów z Białej Podlaskiej za organizowanie atrakcyjnych wycieczek zagranicznych, w których uczestniczą również lekarze z pozostałych Delegatur.

Janina Kalenik, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia, z dużą satysfakcją poinformowała o dobrych wynikach jesiennego LEP i LDEP. Natomiast zastrzeżenie­ może budzić fakt, że już nie tylko do egzaminów specjalizacyjnych, ale także do LEP organizowane są płatne kursy szkoleniowe.

Komisja Kształcenia rozpoczęła procedurę potwierdzania lekarzom dopełnienia obowiązku ustawicznego kształcenia podyplomowego.

Maria Jakubowska, przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów, ponownie przedstawiła informacje uzyskane z ankiet wypełnionych przez lekarzy emerytów i rencistów. Wyniki, omawiane również w poprzednim „Medicusie”, potwierdzają konieczność zintensyfikowania pomocy żyjącym w ubóstwie kolegom w granicach możliwości samorządu lekarskiego. Opracowanie to stało się sygnałem do przygotowania podobnego opracowania przez pozostałe Izby Lekarskie.

Maria Jakubowska poinformowała również, że komisja oprotestowała uchwałę NRL o podwyższeniu składki na samorząd przez emerytów i rencistów. Członkowie NRL z naszej Izby (Andrzej Ciołko, Dariusz Hankiewicz, Jerzy Mazur) byli przeciw tej podwyżce, ale zostali przegłosowani. Sprzeciw budzi także składanie przez emerytów i rencistów różnych zaświadczeń o zarobkach, upokarzające przez fakt, że po wielu latach pracy ich dochody nie przekraczają średnich zarobków lekarzy stażystów. ORL podjęła uchwałę o powtórzenie głosowania w NRL i uchylenie tej krzywdzącej emerytów i rencistów decyzji. (jj)