Potrzeby większe niż budżetPotrzeby większe niż budżet

 

z Andrzejem Kowalikiem, p.o. dyrektora Lubelskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
rozmawia
Jerzy Jakubowicz

Nastąpiła zmiana planu finansowego LOW NFZ…

Jest to kolejna już zmiana planu finansowego w tym roku. W skali kraju plan zwiększa się o około 1,5 mld zł. Z tej kwoty dla województwa lubelskiego przypadają 82 mln zł, zgodnie z algorytmem podziału środków finansowych NFZ zapisanym w obowiązującej ustawie.

Jak zostały podzielone pozostałe środki z przyznanej kwoty 82 mln?

82 mln zł stanowi 3% aktualnego planu LOW NFZ. Jest to kwota procentowo może nieduża, jednak te środki w znacznym stopniu poprawią dostępność do różnych rodzajów świadczeń. Najwięcej, bo 53 mln zł przeznaczamy na lecznictwo szpitalne, w tym 33,5 mln na zapłatę za „nadwykonania” świadczeń z I i II półrocza 2008 r., oraz 5,5 mln zł na nowy program lekowy związany z leczeniem chorych na hemofilię. Musimy też zabezpieczyć większe środki na leczenie naszych pacjentów w innych województwach. Zwiększamy także o 5 mln środki na refundację leków, o 6 mln na ambulatoryjne lecznictwo­ specjalistyczne, o 5 mln na dializoterapię, o 5 mln na rehabilitację i o 2 mln na opiekę długoterminową. Dystans między potrzebami a możliwościami finansowymi zmniejsza się, ale potrzeby cały czas nas wyprzedzają.

Dlaczego nastąpił wzrost migracji pacjentów do innych województw?

Przyczyny są złożone. Jako tendencję pozytywną należy wymienić, że u naszych świadczeniodawców także nastąpił wzrost liczby pacjentów z innych województw – o 37%. Jednak aż o 53% wzrosła liczba naszych pacjentów leczonych w innych województwach.

Jakie działy lecznictwa szpitalnego są preferowane przez naszych pacjentów wybierających inne województwa?

Przede wszystkim kardiologia i onkologia. W pierwszym półroczu 2008 r. koszty leczenia naszych pacjentów wyniosły w województwie mazowieckim 40,5 mln zł, a w kolejnym, podkarpackim 5 mln zł. Na szesnaście oddziałów wojewódzkich NFZ tylko z trzema mamy w „migracji” pacjentów bilans dodatni – podkarpackim, świętokrzyskim i lubuskim.

Jakie rodzaje świadczeń wybierają u nas pacjenci z innych regionów?

W kolejności wartości świadczeń: z chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii naczyniowej, otolaryngologii, neurochirurgii. Największą wartość refundacji mają szpitale kliniczne: PSK 4 – 9,2 mln zł, PSK 1 – 3,9 mln zł, dalej Wojewódzki. Szpital Specjalistyczny im S. Kardynała Wyszyńskiego – 1,4 mln zł, Szpital Papieski w Zamościu – 1,35 mln zł, DSK –1,3 mln zł.

Czy będzie więcej pieniędzy na świadczenia w 2009 r.?

Plan na 2009 r. jest już zatwierdzony i wyższy w stosunku do 2008 r. o 5,4%. Wszystkie rodzaje świadczeń uzyskają większe środki finansowe, ale w różnym stopniu. Największy przyrost, bo o ponad 10%, będzie na te świadczenia, które odbiegały od średniej krajowej. Zaliczono do nich: ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację, opiekę długoterminową.

A co z dotychczasowym dodatkiem do kosztów wynagrodzeń?

Ten dodatek zniknie już w 2009 r. Niemniej jego wartość w kontraktach pozostanie, bowiem zgodnie z zapisem ustawowym wartość kontraktu na 2009 r. nie może być niższa niż wartość kontraktu na 2008 r., łącznie z tym dodatkiem.