Zaczynamy liczenie punktówZaczynamy liczenie punktów

z dr Janiną Kalenik,
przewodniczącą Komisji Kształcenia LIL,
rozmawia
Anna Augustowska

Dosłownie przed chwilą, 5 listopada, zakończył się pierwszy okres rozliczeniowy w ramach doskonalenia zawodowego. Lekarze i lekarze dentyści mogą odetchnąć z ulgą?

Okres, do kiedy lekarze mieli zbierać punkty edukacyjne, rzeczywiście zakończył się na początku listopada. Natomiast jak się z tego wywiązali, okaże się, gdy wszyscy złożą w LIL stosowne dokumenty. Po sprawdzeniu i podliczeniu punktów przez izbę wydane zostaną zaświadczenia potwierdzające odbycie przez danego lekarza określonych form doskonalenia zawodowego.

Poszczególne formy doskonalenia zawodowego z tego okresu są rozliczane według punktacji określonej w załączniku
rozporządzenia MZ.

Chciałabym też kolegom przypomnieć, że zakończenie pierwszego okresu rozliczeniowego to zarazem początek kolejnego, tym razem już z całą pewnością tylko czteroletniego okresu. Nie będzie już, tak jak miało to miejsce teraz, możliwości doliczania punktów w sumie z jedenastu lat.

Jak to z jedenastu lat? W rozporządzeniu mowa jest o czterech.

To wymaga kilku wyjaśnień. Na mocy rozporządzenia min. zdrowia z 6 października 2004 r. okres rozliczeniowy rozpoczął się 6 listopada 2004, a zakończył 5 listopada br. Jednak 19 września 2008 r. NRL podjęła uchwałę, aby do tego okresu zaliczyć także zdarzenia edukacyjne od 27 września 1997 roku. To daje okres właśnie jedenastu lat.

Co lekarze powinni teraz zrobić?

Wszystkie zdarzenia edukacyjne należy wpisać w porządku chronologicznym do Indeksu Doskonalenia Zawodowego (indeksy są stale do pobrania w LIL) zgodnie z zamieszoną na końcu tabelką. Każdy wpis powinien być udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez organizatora kształcenia. Jeżeli są to kopie, powinny być potwierdzone podpisem­ i pieczątką lekarza („za zgodność”). Jeśli na certyfikatach z poprzednich lat nie podano liczby godzin, zgodnie z ustaleniami NRL za jeden dzień kursu należy liczyć 6 punktów edukacyjnych. Za konferencję czy zjazd – 5 punktów. Wypełniony indeks i komplet zaświadczeń należy złożyć do Komisji Kształcenia LIL, gdzie punkty zostaną policzone, a w razie potrzeby skorygowane. Następnie lekarz otrzyma zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów, co będzie wpisane do jego prawa wykonywania zawodu.

Co czeka osoby, które nie dopełnią rozliczenia się z punktów edukacyjnych albo uzbierają ich mniej niż obowiązkowe 200?

Nie ma żadnych kar za niedopełnienie tego obowiązku. Jednak kształcenie ustawiczne jest wypełnianiem przepisów zawartych w ustawie o zawodzie lekarza i w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Coraz częściej też zaświadczenie o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych jest ważnym atutem dla osób startujących w konkursach ordynatorskich lub starających się o pracę. Co więcej, niektóre liczące się w kraju ośrodki proszą wręcz lekarzy o przedłożenie takich zaświadczeń, aby wiedzieć, gdzie lekarz się szkolił w ostatnim czasie.

Uściślijmy jeszcze sprawę terminu składania dokumentów. Czy jest jakaś konkretna data?

W rozporządzeniu MZ jest tylko informacja, że pierwszy okres rozliczeniowy zakończy się 5 listopada br. Zakładam, że wypełnione indeksy i zaświadczenia koledzy złożą w LIL w czasie I kwartału 2009. Dodam, że obowiązku rozliczania się z punktów edukacyjnych nie mają praktykujący lekarze emeryci, chociaż jest to wskazane.

Wszelkie informacje na temat punktów edukacyjnych i doskonalenia zawodowego można uzyskać pod telefonem 081 53 604 50 i na bieżąco śledzić na stronie internetowej LIL www.oil.lublin.pl