ORL

ORL

Pierwsze po przerwie wakacyjnej obrady ORL odbyły się 19 września 2008 r. na sesji wyjazdowej w Zamościu.

Prezes LIL Andrzej Ciołko poinformował, że są duże różnice w stanowiskach samorządu lekarskiego i Ministerstwa Zdrowia dotyczące oceny wielkości potrzebnych środków finansowych na prowadzenie rejestru lekarzy, na działalność Sądu Lekarskiego i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wydatki samorządu na ten cel może refinansować tylko w wysokości 465 tys. zł, czyli deficyt w stosunku do potrzeb wynosi 2 mln zł. Pomimo takich rozbieżności w przewidywanych wydatkach ORL poparła stanowisko przewodniczącego, aby przyjąć pieniądze, które chce obecnie przekazać resort, a pozostałe rzeczywiste wydatki odzyskać na drodze dalszych negocjacji lub w postępowaniu sądowym.

Prof. Rowiński, konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii, zwrócił się z pismem do Lubelskiej Izby Lekarskiej o zorganizowanie spotkania lekarzy różnych specjalności, którzy biorą bezpośredni udział w ustalaniu wskazań i możliwości przeszczepiania narządów. Członkowie ORL postulowali, aby komisje ds. transplantologii zostały utworzone we wszystkich izbach okręgowych, w naszym przypadku we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Andrzej Ciołko podziękował Andrzejowi Nowińskiemu za inicjatywę i realizację pomysłu odnowienia tablicy pamiątkowej na kaplicy cmentarza przy ul. Lipowej w Lublinie, poświęconej dr. Józefowi Stejnowi – wybitnemu chirurgowi i społecznikowi zmarłemu w 1830 r.

Maria Jakubowska – przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów, przedstawiła informacje uzyskane z ankiet wypełnionych przez lekarzy o wysokości ich emerytur i rent (więcej na ten temat na s. 10). Wyniki tej ankiety potwierdzają konieczność zintensyfikowania pomocy żyjącym w ubóstwie lekarzom rencistom i emerytom w granicach możliwości finansowych samorządu lekarskiego. Andrzej Nowiński zaproponował zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji ds. Emerytów i Komisji Socjalnej, przy udziale prawników, w celu opracowania zasad udzielania takiej pomocy.

Maria Dura – sekretarz ORL, zaproponowała, aby – ze względu na złożoność problemów związanych z leczeniem lekarzy uzależnionych – sprawami tymi zajmowała się powołana przez ORL komisja, a nie jak dotychczas jednoosobowo pełnomocnik. Komisja ta powinna ustalić standardy postępowania z osobami uzależnionymi.

Janina Kalenik – przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia, przypomniała, że w myśl nowych przepisów prawnych do LEP można przystąpić w czasie stażu podyplomowego.

Poinformowała także, że z ogólną krytyką spotkało się proponowane nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie­ specjalizacji. Zostało ono przekazane do ponownego opracowania przez konsultantów krajowych. Nowy projekt ma być przekazany do zaopiniowania przez Naczelną Izbę Lekarską.

Dzięki zaangażowaniu Jerzego Mazura – przewodniczącego Delegatury Zamojskiej, i jego współpracowników, członkowie ORL po obradach zapoznali się pod opieką przewodnika ze wspaniałymi zabytkami Zamościa, z historią miasta, a także okolic.

(jj)