Rośnie składka członkowska

Składki

Rośnie składka członkowska

Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z kwietnia br. od 1 października 2008 roku zmienia się wysokość składki członkowskiej, która będzie od tej chwili wynosić 40 zł miesięcznie. Lekarze stażyści zapłacą 10 zł za miesiąc.

Są też wyjątki.

Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej członek Izby może mieć ustaloną składkę członkowską w wysokości 10 zł, jeśli jest rencistą lub emerytem i ukończył 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna). Osoby te nie mogą poza świadczeniami emerytalnymi osiągać rocznego przychodu przekraczającego wysokość rocznego przychodu osiąganego przez lekarza stażystę – ustalonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

W tej sprawie uchwałę podejmuje ORL, jeśli zainteresowany lekarz złoży pisemny wniosek oraz przedstawi decyzję ZUS o przyznaniu emerytury lub renty i kserokopię zeznania podatkowego z poprzedniego roku.

Członkowie LIL, którzy nie osiągają przychodu, mogą na podstawie uchwały ORL zostać czasowo zwolnieni z obowiązku opłacania składki. Zainteresowani lekarze powinni w tym celu złożyć pisemny wniosek, a także przedstawić zaświadczenie o okresie zarejestrowania w rejestrze bezrobotnych powiatowego urzędu pracy lub kserokopię zeznania o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Należy też dołączyć oświadczenie o przewidywanym braku przychodu w okresie zwolnienia z opłacenia składki członkowskiej.

Wszyscy mający uprawnienia do opłacania niższej składki lub zwolnieni z jej opłacania muszą indywidualnie złożyć pisemny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do LIL.

Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek Izby:

• został wpisany na listę LIL,

• był zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej,

• złożył oświadczenie ORL o podjęciu wykonywania zawodu.

Pełny tekst Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 r. zmieniającej wysokość składki członkowskiej na izby lekarskie można znaleźć na stronie internetowej Lubelskiej Izby Lekarskiej: www.oil.lublin.pl

 

Indywidualne konto dla każdego lekarza

Od 1 stycznia 2009 r. każdy lekarz – członek Lubelskiej Izby Lekarskiej, będzie miał założone indywidualne subkonto bankowe wyłącznie na wpłaty składek członkowskich. W kolejnych miesiącach numery tych kont zostaną przekazane lekarzom pocztą wraz z „Gazetą Lekarską” i „Medicusem”. System indywidualnych kont pozwoli na precyzyjną weryfikację wpłat składek członkowskich.

Do końca 2008 r. składki już w zmienionej wysokości należy wpłacać na dotychczasowe konto: 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979.