Mam koncepcję i chęć działania

Mam koncepcję i chęć działania

z prof. Wojciechem Polkowskim
– kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, rozmawia
Jerzy Jakubowicz

• Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej powierzył Panu funkcję prezesa elekta Towarzystwa. To dowód uznania dla Pana i całej lubelskiej chirurgii onkologicznej.

– Ostatni, XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, który odbył się w dniach 14–17. 05.2008 r. w Bydgoszczy, wybrał mnie na prezesa elekta w kadencji 2008–2010. Automatycznie w latach 2010–2012 będę jako prezes kierował pracami naszego Towarzystwa. To rzeczywiście wielka nobilitacja dla środowiska chirurgów onkologicznych Lubelszczyzny, bo po raz pierwszy jego przedstawiciel dostąpił takiego zaszczytu.

Sądzę, że o moim wyborze zadecydowała przedstawiona przeze mnie nowa koncepcja działalności i rozwoju Towarzystwa­ w najbliższej przyszłości. Zaproponowałem m.in. organizowanie corocznych zjazdów. Uważam, że obecnie potencjał naukowy Towarzystwa jest niewykorzystany i stać nas na coroczne prezentacje oryginalnych prac, zwłaszcza gdy nawiążemy współpracę z innymi towarzystwami naukowymi.

• PTChO jest towarzystwem stosunkowo młodym.

– Powstało w 1995 r. jako kontynuacja działalności sekcji chirurgii onkologicznej (1984–94) Towarzystwa Chirurgów Polskich, najstarszego towarzystwa istniejącego od 1889 r. Działamy w oparciu o bardzo nowoczesny statut, który wprowadził nas w XXI wiek.

• W maju 2009 r. w Lublinie odbędzie się XV Zjazd PTChO. Jakiej tematyki możemy się spodziewać?

– Głównie nowotworów wieku podeszłego. Onkologia geriatryczna jest coraz większym problemem, bo wydłuża się średni wiek społeczeństwa, a nowotwory są związane właśnie z wiekiem i większość z nich rozwija się u ludzi starszych. Jest to wielki problem kliniczny, bo populacja osób w wieku podeszłym jest obarczona współistniejącymi chorobami, m.in. układu krążenia, metabolicznymi. Takim pacjentom nie zawsze można zaproponować leczenie radykalne.

• Czy nie oznacza to, że pacjent w starszym wieku zostaje pozostawiony sam z problemem choroby nowotworowej?

– Jeszcze niedawno głośna była sprawa odmowy refundowania niektórych leków onkologicznych chorym powyżej 75 r.ż. Na szczęście to się już zmienia, w leczeniu bierzemy pod uwagę wiek biologiczny, a nie metrykalny. Jeżeli stan ogólny chorego w wieku 80 czy 90 lat jest dobry, możemy mu zaproponować leczenie tak samo skuteczne jak choremu, który jest od niego o 10 czy 15 lat młodszy. Temat nowotworów wieku podeszłego może dotyczyć wszystkich nowotworów i jest polem do współpracy z innymi towarzystwami naukowymi.

Nasz zjazd ma umożliwić wymianę poglądów oraz przedstawienie sposobów leczenia adekwatnych do stanu ogólnego i podeszłego wieku pacjenta. Przykładem zastosowania tych najnowszych technologii medycznych w leczeniu nowotworów u starszych pacjentów jest radioterapia śródoperacyjna, którą od 2005 r. stosujemy z powodzeniem w naszej klinice (dotychczas wykonaliśmy 113 operacji z radioterapią śródoperacyjną). Ostatnio zastosowaliśmy ją u dwóch 90-letnich pacjentek przy operacji raka piersi.

• Jakie będą pozostałe tematy zjazdu?

– Jak zawsze będzie sesja poświęcona najnowszym osiągnięciom i postępom w chirurgii onkologicznej. Drugim tematem wiodącym, który zaproponowałem z racji moich zainteresowań, będą nowotwory wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Jest to tematyka przyszłościowa i z dawnej chirurgii ogólnej obecnie wyodrębnia się chirurgia onkologiczna przewodu pokarmowego. Jest to dziedzina na tyle szeroka, że już w jej ramach powstaje węższa dziedzina – chirurgia kolorektalna zajmująca się nowotworami jelita grubego. Amerykańskie i europejskie towarzystwa naukowe mają już swoje zjazdy specjalistyczne zajmujące się wyłącznie chirurgią wątroby, trzustki i dróg żółciowych. W Polsce nie mamy jeszcze takiego odrębnego towarzystwa i myślę, że ten problem należy poruszyć na najbliższym zjeździe, aby nie pozostawać w tyle za innymi krajami. Ta tematyka związana jest z moim osobistym doświadczeniem (byłem stypendystą European Postgraduate Gastro-surgical School na Uniwersytecie w Amsterdamie), profilem kierowanej przeze mnie kliniki, a także kontaktami z ośrodkami zagranicznymi. Posiadany przez nas sprzęt najnowszej generacji umożliwia wykonywanie rozległych resekcji miąższu wątroby, termoablacji, radioterapii śródoperacyjnej, chemioterapii dotętniczej czy operacji laparoskopowych z wykorzystaniem radioizotopów. Jesteśmy bardzo zainteresowani podwyższaniem jakości świadczonych przez nas usług, a także wymianą naszych doświadczeń z szerokim gronem autorytetów krajowych i zagranicznych.