Oświadczenie Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

Oświadczenie Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL

w związku ze złożonymi wypowiedzeniami umów o pracę przez lekarzy w DSK i żądaniami OT OZZL przy DSK w Lublinie

Dyrektor DSK, wprowadzając w trybie art. 60 KC i powołując się na tzw. oświadczenie woli (wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny), wprowadził (ustalone i podpisane w protokole uzgodnień z dn. 10.02.2008 r.)  podwyżki oraz zrealizował jeden z dwóch punktów, które były stanowiskiem strony związkowej odmiennym od stanowiska strony Dyrekcji.
Wprowadzenie w tym trybie podwyżek i niepodpisanie z reprezentatywnym związkiem zawodowym OT OZZL przy DSK w Lublinie porozumienia dotyczącego wynegocjowania warunków podpisania klauzuli opt-out w imieniu wszystkich lekarzy i każdego z osobna było daleko posuniętą ostrożnością Dyrekcji, by nie zachować formy pisemnej (dla celów dowodowych). Pozostaje jednak akt woli reprezentatywnej organizacji związkowej sprecyzowany pisemnie na okoliczność prowadzonych negocjacji w dniu 10.02.2008 r.
 Dyrektor, działając w tym trybie i spełniając jeden z dwóch punktów rozbieżności (podpisanie aneksów do umów o pracę na czas nieokreślony), pozwolił nam oczekiwać, w zamian za składanie podpisów pod klauzulą opt-out, wypełnieni naszego żądania – zwrotu wypowiedzeń umów o pracę złożonych w okresie trwania sporu zbiorowego (którego przedmiotem są żądania płacowe) po zakończeniu pierwszego etapu tego sporu oraz złożonych w tym samym czasie i z tego samego powodu przez lekarzy z DSK w Lublinie.
Złożone wypowiedzenia były jedną z metod walki o podwyżkę płacy zasadniczej. Uzyskanie porozumienia płacowego zakończyło protest, tym samym wypowiedzenia jako forma nacisku na Dyrekcję straciły rację bytu. Tym samym przestały być deklaracją woli zachowania się w sposób opisany w wypowiedzeniu.
Mając na uwadze okoliczność, iż lekarze, o których mowa wyżej, zatrudnieni byli dotychczas w ramach umów o pracę na czas nieokreślony, należy przyjąć, że nie zachodzą żadne przesłanki do zmiany rodzaju umów o pracę i zatrudniania ich w ramach umów na czas określony. Zawieranie z tymi lekarzami umów o pracę na czas określony związek zawodowy traktuje jako szykanę z powodu legalnie prowadzonej akcji protestacyjnej w ramach sporu zbiorowego. Bezskuteczny upływ zakreślonego terminu (żądania zawarcia z ww. lekarzami w terminie 3 dni umów o pracę na czas nieokreślony) spowodował powstanie nowego sporu zbiorowego ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o rozwiązywaniu sporu zbiorowego, który toczy się od dnia 21.04.2008r.

Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL
Antoni Rybka
Lublin 09.05.2008 r.