Z obrad ORL

Z obrad ORL

Otwierając obrady ORL 14 maja 2008 r., prezes LIL Andrzej Ciołko przekazał  informacje o najważniejszych wydarzeniach ostatnich trzech miesięcy:
• 4 kwietnia 2008 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o podwyższeniu od 1 października 2008 r. składek członkowskich na samorząd lekarski o 10 zł. Przeciwko tej uchwale głosowali lubelscy członkowie NRL.
• Konwent Przewodniczących Izb Lekarskich odrzucił wnioski nielicznej grupy o przyznanie dalszej dodatkowej autonomii dla lekarzy dentystów. W przypadku podtrzymywania takich dążeń separatystycznych lekarzom dentystom pozostaje tylko droga legislacyjna, zmierzająca do utworzenia oddzielnego samorządu, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
• 25 kwietnia 2008 r. odbyła się bardzo ciekawa konferencja naukowa poświęcona odpowiedzialności prawnej lekarzy. Brak znajomości prawa często utrudnia lekarzom obronę w przypadku postawienia zarzutów złamania obowiązujących przepisów. Prezes Ciołko podziękował wszystkim wykładowcom za niezwykle ciekawe i wartościowe referaty, była wśród nich m. in. Alicja Lemieszek, radca prawny LIL. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień czynione są starania, aby konferencję powtórzyć w październiku 2008 r.
• Wiele słów krytycznych padło pod adresem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Organizowane przez nią narady nie przekładają się na poprawę warunków pracy i funkcjonowania instytucji w ochronie zdrowia. Niektóre zgłaszane wnioski są wręcz kuriozalne, m.in. pomysł zrównania uprawnień lekarzy z I i II stopniem specjalizacji bez zdawania egzaminu.
• Janina Kalenik, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia, ma przygotować informację, z iloma lekarzami z pierwszym stopniem specjalizacji NFZ nie chce podpisać umowy na udzielanie świadczeń. Samorząd Lekarski będzie starał się pomóc kolegom, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji.
• Jerzy Mazur, przewodniczący Delegatury w Zamościu, poinformował o otwarciu nowej siedziby Delegatury. Kolejne posiedzenie ORL odbędzie się w nowym lokalu w Zamościu.
• Przykrym zgrzytem była informacja o ostrym konflikcie w Zamościu między 12 lekarzami dentystami, którzy nie uzyskali kontraktu z NFZ, a tymi, którzy taki kontrakt podpisali. Protestujący twierdzili, że nie byli poinformowani o zmianie zasad kontraktowania. Tymczasem informacje o planowanych zmianach zostały zamieszczone w numerze10/2007 „Medicusa”. W „Medicusie” z kwietnia br. i na swojej stronie internetowej Komisja Stomatologiczna przedstawiła stanowisko w tej sprawie. 13 maja 2008 r. w Zamościu z uczestnikami obu stron konfliktu spotkali się prof. Janusz Kleinrok, wiceprezes LIL, oraz Marek Stankiewicz, redaktor naczelny „Medicusa”. Lekarze posiadający kontrakty, aby załagodzić spór, zaproponowali rezygnację z części swoich kontraktów. W celu niedopuszczenia w przyszłości do podobnych sytuacji ORL przypomniała przewodniczącym komisji problemowych, że wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz z LIL muszą posiadać podpis prezesa Izby.
• Andrzej Nowiński, przewodniczący Komisji ds. Konkursów, poinformował, że w niektórych szpitalach od 1987 r. nie były przeprowadzane konkursy ordynatorskie. Do wszystkich dyrektorów szpitali zostało wysłane pismo z prośbą o przekazanie informacji o bieżącej strukturze organizacyjnej, ale jak dotychczas nie wszyscy odpowiedzieli. Przedstawiciele Samorządu Lekarskiego nie tylko uczestniczą w posiedzeniach komisji konkursowych na ordynatorów, ale mają też sprawować nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursów. 
• Janina Kalenik, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia, przekazała ważne informacje o propozycjach Ministra Zdrowia dot. zmian przebiegu staży: urlop wychowawczy dla kobiet ma zostać przedłużony do 2 lat; wynagrodzenie stażysty wzrośnie do 1824 zł brutto; 1 obowiązkowy płatny dyżur tygodniowo. Terminy egzaminów: LDEP 1 – 15 września, LEP 15 – 30 września, LDEP 1 – 15 lutego, LEP 15 – 28 lutego. Nastąpiła bardzo istotna zmiana w wysuwanych przez lekarzy stażystów żądaniach – LDEP i LEP będzie można zdawać przed ukończeniem stażu. Z tych zmian wynika, że protesty środowisk medycznych odniosły skutek i nie będzie zniesienia stażu podyplomowego z dniem 1 stycznia 2009 r.
• Maria Jakubowska, przewodnicząca Komisji Emerytów, poinformowała, że NRL  przygotowuje ankietę skierowaną do lekarzy emerytów na temat obecnej sytuacji materialnej. Położenie wielu z nich jest niezwykle trudne.
• W związku z rezygnacją na poprzednim posiedzeniu ORL (w dniu 20 lutego 2008 r.) Danuty Marcyniuk z funkcji przewodniczącej Komisji Stomatologicznej z powodów osobistych Okręgowa Rada Lekarska wyraziła wdzięczność za jej zaangażowanie i wkład w pracę Komisji. W głosowaniu nowym przewodniczącym Komisji Stomatologicznej ORL wybrany został prof. Janusz Kleinrok, wiceprezes LIL.