Recepty dla osób z uprawnieniami IB i IW

Recepty dla osób z uprawnieniami IB i IW

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że:
• zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), osobom:
1. które są inwalidami wojskowymi,
2. które doznały uszczerbku na zdrowiu w okolicznościach określonych w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i nie zostały zaliczone do żadnej z grup inwalidów,
3. wymienionym w art. 42 i 59 Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
4. które są cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających. Bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługuje do wysokości limitu ceny leku.

• zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) osobom:
1. które są inwalidami wojennymi,
2. represjonowanym,
3. małżonkom inwalidów wojennych i osób represjonowanych pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, uprawnionym do renty rodzinnej,
4. wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych uprawnionych do renty rodzinnej,
5. wdowom i wdowcom po osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz” dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer nie będący lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą do wystawiania refundowanych recept, może wystawić receptę dla osoby posiadającej uprawnienia IB lub IW jedynie na podstawie okazanego przez pacjenta dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie – zgodnie z art. 45 ust. 3 lub art. 46 ust. 4 ww. ustawy. Na recepcie w miejscu „Uprawnienia” należy wpisać oznaczenia uprawnień IB lub IW zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97 poz. 646).

Wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienia:
• książka inwalidy wojennego,
• legitymacja osoby represjonowanej,
• książeczka cywilnej niewidomej ofi ary działań wojennych,
• zaświadczenie organu rentowego (ZUS),
• książka inwalidy wojennego małżonka, zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających opodatkowaniu, odpis z aktu małżeństwa wydany przez urząd stanu cywilnego (małżonek pozostający na wyłącznym utrzymaniu),
• decyzja Dyrektora LOW NFZ.

Tekst komunikatu zamieszczony jest na stronie internetowej: www.nfz.gov.pl

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Lubelskiego OW NFZ
Bożenna Zasada