Apel XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Apel XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Delegaci na XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej zwracają się z gorącem apelem do wszystkich lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej o udział w powszechnej akcji wykorzystania przewidzianej prawem możliwości odpisywania 1% od podatku
od osób fi zycznych na rzecz hospicjów działających na terenie lubelskiej Izby. Nie uzasadniamy celowości takiej akcji w naszym apelu, ponieważ jesteśmy przekonani, że lekarzom nie trzeba uświadamiać, jak ważną rolę mają do spełnienia instytucje opieki hospicyjnej i jakie mają potrzeby fi nansowe. Ze względu na termin naszego Zjazdu, zwracamy się do tych lekarzy, którzy jeszcze nie dokonali rozliczeń fi nansowych za rok 2007. Wierząc, że nasz apel spotka się z powszechną aprobatą, apelujemy równocześnie o propagowanie tej akcji w roku przyszłym.