Sprawozdanie ORL

Okręgowa Rada Lekarska

W 2007 roku odbyło się: 7 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej (ogółem 28 uchwał i 3 stanowiska), 44 posiedzenia Prezydium ORL (1401 uchwał i 34 zarządzenia).

Na pracę ORL składała się praca następujących komisji, którym przewodniczą:

1. Kom. Kształcenia Medycznego – dr Janina Kalenik,

2. Kom. Socjalno-Bytowa – dr Maria Dura,

3. Kom. Etyki – dr Jerzy Mazur,

4. Kom. Konkursowa – dr Andrzej Nowiński,

5. Kom. ds. Prawa Wykonywania Zawodu – dr Anna Zmysłowska,

6. Komisja Stomatologiczna – dr Danuta Marcyniuk,

7. Kom. ds. Lekarzy Emerytów – dr Maria Jakubowska,

8. Kom. ds. Sportu i Rekreacji – dr Edward Woliński,

9. Kom. ds. POZ – dr Roman Cichocki,

10. Kom. ds. Kultury i Zespół Historyczny – dr Dariusz Hankiewicz,

11. Kom. Bioetyczna – prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz-­ Misztal.

Naszymi reprezentantami w NRL są dr Jerzy Mazur, dr Dariusz Hankiewicz i dr Andrzej Ciołko. W Naczelnym Sądzie Lekarskim aktywnie pracują: prof. dr hab. Joanna Wysokińska Miszczuk, dr Jan Hałabuda oraz dr Stanisław Litwin. Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej są: dr Małgorzata Tomczykowska i dr Mieczysław Orzeł. W Komisji Kształcenia Medycznego NRL pracują: prof. dr hab. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, prof. dr hab. Teresa Bachanek oraz dr hab. Janusz Kleinrok. W Krajowej Komisji Wyborczej zasiadają dr Maria Dura i dr Anna Zmysłowska, która jest również członkiem Komisji Organizacyjnej. W pracach Komisji Etyki NRL bierze aktywny udział dr Jerzy Mazur, a w pracach Komisji ds. Kultury Sportu i Rekreacji NRL – dr Edward Woliński.

Członkowie naszej ORL należą również do zespołów Naczelnej Izby Lekarskiej. Dr Maria Dura pracuje w Zespole ds. Lekarzy Cudzoziemców, a dr Dariusz Hankiewicz w Zespole ds. Lekarzy Zatrudnionych w ZOZ.

W pracach Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich brali udział z ramienia NRL dr Andrzej Ciołko, a od ubiegłego roku również dr hab. Janusz Kleinrok. Z naszej inicjatywy został wydłużony czas trwania państwowego egzaminu specjalizacyjnego testowego o 60 minut.

2007 r. był kolejnym rokiem zawirowań w służbie zdrowia i trudnym ze względu na spodziewaną implementację przepisów UE do prawa polskiego i protesty lekarzy.

Priorytetem pracy ORL i prezydium ORL były działania na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Rada przygotowała stanowiska popierające działania idące w kierunku poprawy statusu naszych kolegów. Ci spośród nich, którzy potrzebowali wsparcia w sytuacjach niewybrednych pomówień i ataków na ich godność, zawsze mogli liczyć na naszą pomoc. Dotyczy to między innymi lekarzy z Chełma, którym sąd niefrasobliwie zawiesił prawo wykonywania zawodu. W tym przypadku liczne poręczenia oraz osobiste stawiennictwo w sądach członków prezydium ORL miało wpływ na zmianę niekorzystnego postanowienia.

Jak co roku w NIL odbył się konkurs na najlepiej prowadzony Rejestr Lekarzy. Miło mi poinformować, że po raz drugi nasz rejestr otrzymał najwyższą w Polsce lokatę.

23 maja 2007 roku powołano do życia uchwałą ORL instytucję pełnomocnika ds. lekarzy i lekarzy dentystów, którym stan zdrowia ogranicza bądź uniemożliwia wykonywanie zawodu. Pełnomocnikiem została dr Maria Dura, sekretarz ORL.

W okresie protestów lekarskich ORL wspierała działania kolegów mające na celu wzrost wynagrodzeń i wyrażała swoją solidarność m.in. poprzez uchwalenie stanowiska popierającego dążenia naszego środowiska wyrażane przez działania OZZL.

19 września 2007 r. na posiedzeniu ORL podjęto uchwałę o przygotowaniu jubileuszowego albumu z okazji 20-lecia reaktywacji samorządu lekarskiego. W tym celu powołano komitet wyłoniony spośród członków ORL.

W związku z niekorzystnymi wynikami uzyskanymi przez lubelskich lekarzy na LEP i LDEP Kom. Kształcenia Med. rozpoczęła cykl spotkań z koordynatorami staży lekarskich. Postanowiono, że do komisji egzaminacyjnych LEP wejdą koordynatorzy z poszczególnych jednostek.

Na posiedzeniach ORL omawiano działalność delegatur i komisji problemowych. Opiniowano projekty ustaw oraz omawiano doniesienia prasowe dotyczące lekarzy.

Członkowie prezydium ORL działali na bieżąco w sprawach dotyczących zarówno samorządu lekarskiego, jak i poszczególnych jego członków. Wielokrotnie uczestniczyli w sympozjach naukowych i innych ważnych wydarzeniach dla naszego środowiska. Byliśmy zapraszani na uroczystości nadania wyróżnień i nagród dla naszych kolegów i ośrodków, które reprezentowali.

ORL została zobowiązana do przygotowania listy kandydatów na lekarzy sądowych. Jak wiadomo, nie spotkało się to ze zbyt wielkim zainteresowaniem ze strony samych lekarzy. Jednak chcę podkreślić, że nadal można składać wnioski w tej sprawie.

Prezydium podejmowało uchwały w sprawach:

• kierowania lekarzy i lekarzy dentystów na staże podyplomowe,

• rejestracji i wydawania praw wykonywania zawodu,

• wpisu do rejestru indywidualnych, specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, ponadto wydawano zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów,

• nadawania akredytacji kursom kształcenia podyplomowego.

• w związku z lekarską emigracją wydawano zaświadczenia potwierdzające prawo wykonywania zawodu w krajach UE.

Członkowie ORL brali aktywny udział w:

• pracach NRL i jej komisjach problemowych,

• posiedzeniach Rad Społecznych ZOZ i LOW NIZ.,

• komisjach specjalizacyjnych na I i II stopień specjalizacji,

• komisjach kwalifikacyjnych do specjalizacji,

• komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów, dyrektorów jednostek służby zdrowia, pielęgniarek oddziałowych, naczelnych.

W Galerii „U Lekarzy” odbywają się wernisaże i wystawy malarskie i fotograficzne. Bardzo aktywnie działają członkowie Kom. Kultury z dr. Dariuszem Hankiewiczem na czele. Ze szczególnym zaangażowaniem pomagał on w sfinalizowaniu ogólnopolskiego konkursu fotograficznego dla studentów medycyny, którego rozstrzygnięcie odbyło się w LIL.

Za osobisty wysiłek, poświęcony czas i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego środowiska pragnę podziękować wszystkim członkom ORL, bez których nie byłoby możliwe kontynuowanie dzieła naszych poprzedników.

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
lek. Andrzej Ciołko