Komisja Etyki Lekarskiej

Komisja Etyki Lekarskiej

Komisja Etyki Lekarskiej LIL kontynuowała działalność podjętą w poprzednich kadencjach:

1. propagowanie zasad etycznych w środowisku medycznym zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej,

2. rozpatrywanie skarg chorych lub ich rodzin na niewłaściwe postępowanie lekarzy,

3. rozpatrywanie skarg lekarzy na innych lekarzy oraz przełożonych.

Komisja stwierdza, że skarg tych jest coraz więcej. Stanowią one poważny problem i nie przynoszą chluby środowisku lekarskiemu.

Powyższe sprawy prowadzone były w miarę możliwości systematycznie, ale i z trudnościami niezależnymi od Komisji. Prowadzono wnikliwe rozmowy wyjaśniające ze stronami konfliktu, a następnie przekazywano wnioski osobom zainteresowanym.

Większość problemów została rozstrzygnięta polubownie. Niewielka część skarg została przekazana do Naczelnej Komisji Etyki lub do rozpatrzenia przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

4. Komisja prowadziła też prace mające na celu właściwe, zgodne z normami NRL, reklamowanie gabinetów prywatnych oraz gabinetów tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej i alternatywnej. Rozpatrywano również skargi dotyczące powyższych problemów.

5. Przewodniczący Komisji brał czynny udział w pracach i posiedzeniach Komisji­ Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, której jest członkiem. Odbyła ona kilka wspólnych posiedzeń z Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej i wypracowano wspólne zasady współpracy.

6. Zestawienie rozpatrywanych skarg i problemów w 2007 r.:

• skargi rodziny lub chorego na niewłaściwe zachowanie się lekarzy,

• skargi na nieetyczne zachowanie się kolegów lekarzy pełniących kierownicze funkcje na różnych stanowiskach w ochronie zdrowia,

• skargi lekarzy na niewłaściwą konkurencję,

• skargi na orzeczników ZUS,

• skargi na niewłaściwą reklamę.

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej
lek. Jerzy Mazur