Komisja Stomatologiczna

Komisja Stomatologiczna

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej pracowała w 2007 r. bardzo intensywnie, m.in. zorganizowała kilka posiedzeń z udziałem przedstawicieli Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wyszczególnienie prac Komisji:

1. 09.01.2007 r. – omówienie zagadnień wiążących się z zakończonymi przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ postępowaniami wyboru świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na rok 2007. W spotkaniu wziął udział dyrektor LOW NFZ.

2. 20.03.2007 r. – spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematem spotkania były kontrole gabinetów stomatologicznych przez przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych. Członkowie Komisji zobligowani zostali do zebrania informacji od koleżanek i kolegów stomatologów, jak przebiegały kontrole w ich gabinetach.

3. Komisja zapoznała się z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uznał praktykę stosowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia polegającą na nadużywaniu pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stomatologicznego w ramach powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, tj. rażąco niskich cen zakupu świadczeń zdrowotnych w procesie ich kontraktowania na 2004 r., za ograniczającą konkurencję oraz stwierdził zaniechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2005 r.

4. 15.05.2007 r. – wypracowanie stanowiska w związku z pismem Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, by komisje stomatologiczne każdej okręgowej rady lekarskiej przygotowały pisma do właściwych wojewódzkich oddziałów NFZ z żądaniami unieważnienia aktualnych umów na kontrakty stomatologiczne w części określającej zakres finansowy i podpisania nowych umów uwzględniających orzeczenie UOKiK.

5. Członkowie Komisji uczestniczyli w:

• Podlaskich Spotkaniach Stomatologicznych w Augustowie „Nowoczesna periodontologia w praktyce lekarza dentysty”,

• posiedzeniach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej,

• kursie podstawowym „Prawo medyczne w praktyce lekarza dentysty”,

• IX Międzynarodowej Konferencji Okrągłego Stołu w Nałęczowie „Wymagania dotyczące kształcenia przeddyplomowego w świetle obowiązujących dyrektyw. Nowe spojrzenie na Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Specjalizacje i umiejętności w stomatologii”,

• konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne – Koło Terenowe w Nowym Sączu „Interdyscyplinarne spojrzenia na współczesną stomatologię”,

• konferencji naukowo-szkoleniowej lekarzy dentystów „Rytro – jesień 2007”,

• seminarium naukowo-szkoleniowym „Praca lekarza dentysty – choroby zawodowe i parazawodowe, wypadki oraz renty, odszkodowania, ulgi podatkowe”,

• Międzynarodowym Sympozjum Stomatologicznym w Lublinie.

6. 12.06.2007 r. – Komisja zwróciła się do lekarzy stomatologów o odstąpienie od pracy w dniu 19.06.2007 r. w godzinach 9.00–10.00 na znak poparcia dla działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zmierzających do poprawy sytuacji pracowników służby zdrowia.

7. Komisja występowała do dyrektora LOW NFZ z prośbą o zorganizowanie spotkań przedstawicieli Funduszu z lekarzami stomatologami w delegaturach w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu w celu przybliżenia świadczeniodawcom skomplikowanej procedury składania ofert konkursowych.

8. 18.09.2007 r. – omówienie projektu konkursu ofert na rok 2008 z udziałem dyrektora LOW NFZ.

9. 23.11.2007 r. – spotkanie członków Komisji z Anną Lellą, wiceprzewodniczącą Naczelnej Rady Lekarskiej i przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL. Spotkanie zdominowała sprawa wartości punktu w różnych oddziałach NFZ.

10. Rozpatrywanie skarg składanych przez pacjentów.

Przewodnicząca
Komisji Stomatologicznej
lek. stom. Danuta Marcyniuk