Komisja ds. Wykonywania Zawodu

Komisja ds. Wykonywania Zawodu

Zespół ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

1. Przyznano ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisano na listę członków Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz wpisano do rejestru LIL:

lek. med. – 160

lek. dent. 59

lek. med. cudz. – 4

lek. dent. cudz. – 1

razem – 224

2. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisano na listę członków LIL oraz wpisano do rejestru LIL po odbytym stażu podyplomowym:

lek. med. – 127

lek. dent. – 56

razem – 183

3. Wpisano lekarza/lekarza dentystę na listę członków LIL oraz wpisano do rejestru LIL w związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej:

ogr. p.w.z. lek. med. – 3

ogr. p.w.z. lek. dent. – 2

lek. med. – 13

lek. dent – 7

razem – 25

4. Wpisano lekarza/lekarza dentystę na listę członków LIL i wpisano do rejestru LIL oraz wydano nowy dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza w związku z podjęciem wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

lek. med. – 11

lek. dent. – 5

lek. med. niewykonujący zawodu – 1

lek. dent. niewykonujący zawodu – 3

razem – 20

5. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcom, wpisano na listę członków LIL oraz wpisano do rejestru LIL:

lek. med. – 4

razem – 4

6. Ponownie przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcom posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza przyznane na czas określony i dokonano ponownego wpisu do rejestru LIL:

lek. med. – 12

lek. dent. – 1

razem – 13

7. Przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcom, którzy uzyskali obywatelstwo polskie:

lek. med. – 1

lek. dent. – 2

razem – 3

8. Skreślono lekarza/lekarza dentystę z listy członków LIL:

• z powodu przeniesienia do innej okręgowej izby lekarskiej

ogr. p.w.z. lek. med. – 11

ogr. p.w.z. lek. dent. – 2

lek. med. – 59

lek. dent. – 23

cudzoziemiec lek. med. – 2

cudzoziemiec lek. dent. – 1

niewykonujący zawodu – 1

razem – 99

• z powodu zrzeczenie się p.w.z. lek. med. – 3

• z powodu zrzeczenia się ogr. p.w.z. lek. dent. – 1

razem – 4

• z powodu zgonu

lek. med. – 29

lek. dent. – 1

razem – 30

9. Wydano duplikat prawa wykonywania zawodu:

lek. med. – 9

lek. dent. – 2

razem – 11

10. Stwierdzono odbycie przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu powyżej 5 lat – 1 .

11. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie umorzenia postępowania na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – 1 .

12. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu – 2 .

13. Dokonano wpisów uzupełniających do prawa wykonywania zawodu następującej treści:

specjalizacje – 137

zmiana nazwiska – 53

dr n. med. – 24

dr hab. n. med. – 5

prof. n. med. – 3

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wydano 262 zaświadczeń do krajów Unii Europejskiej.

Zespół Praktyk Prywatnych

W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zostały podjęte 683 uchwały:

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich:

lekarze medycyny – 69 (w tym 61 praktyk w miejscu wezwania)

lekarze dentyści – 32

razem – 101

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich:

lekarze medycyny – 126 (w tym 93 praktyki w miejscu wezwania)

lekarze dentyści – 6

razem – 132

• w sprawie wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich:

lekarze medycyny – 2

lekarze dentyści – 1

razem – 3

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – dodanie wpisu do rejestru praktyk (kolejny gabinet lekarza medycyny/lekarza dentysty):

lekarze medycyny – 1

lekarze dentyści – 5

razem – 6

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – dodanie wpisu (kolejny gabinet):

lekarze medycyny – 9

lekarze dentyści – 7

razem – 16

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – zmiana wpisu (zmiana adresu praktyki):

lekarze medycyny – 6

lekarze dentyści – 6

razem 12

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – zmiana wpisu (zmiana adresu praktyki):

lekarze medycyny – 78

lekarze dentyści – 9

razem – 87

• w sprawie wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich – zmiana wpisu (zmiana adresu praktyki):

lekarze medycyny – 1

lekarze dentyści – 1

razem – 2

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – zmiana wpisu (aktualizacja dokumentów):

lekarze medycyny – 10

lekarze dentyści – 53

razem – 63

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – zmiana wpisu (aktualizacja dokumentów):

lekarze medycyny – 88

lekarze dentyści – 37

razem – 125

• w sprawie wpisu do rejestru grupowych praktyk lekarskich (aktualizacja dokumentów):

lekarze medycyny – 1

lekarze dentyści – 1

razem – 2

• w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych:

lekarze medycyny – 12

lekarze dentyści – 2

razem: 14

• w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – w związku ze złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania działalności objętej wpisem:

lekarze medycyny – 20

lekarze dentyści – 24

razem – 44

• w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – w związku ze złożeniem oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania działalności objętej wpisem:

lekarze medycyny – 51

lekarze dentyści – 13

razem – 64

• w sprawie skreślenia z rejestru grupowych praktyk lekarskich – w związku z zaprzestaniem prowadzenia spółki w formie grupowej praktyki lekarskiej:

lekarze medycyny – 4

lekarze dentyści – 2

razem – 6

• w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnych praktyk lekarskich – w związku ze zgonem lekarza:

lekarze medycyny – 1

razem – 1

• w sprawie skreślenia z rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – w związku ze zgonem lekarza:

lekarze medycyny – 5

razem – 5

Przewodnicząca Komisji ds. Wykonywania Zawodu
lek. Anna Zmysłowska