Komisja ds. Konkursów

Komisja ds. Konkursów

Posiedzenia Komisji odbywały się raz w tygodniu (w czwartki). Ogółem Komisja odbyła 33 zebrania, a na każdym z nich było obecnych 3–4 członków Komisji. Niezależnie od tego w miarę potrzeb członkowie Komisji pracowali indywidualnie w pozostałe dni tygodnia.

W marcu 2007 r. Komisja zorganizowała spotkanie, na które zaproszono specjalistów wojewódzkich z ważniejszych dziedzin medycyny – przybyło ich 11 oraz 2 osoby reprezentujące konsultantów. Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowisko ordynatora. Komisja przedstawiła swoje dotychczasowe obserwacje i wnioski mające na celu usprawnienie postępowania konkursowego, uniknięcie błędów proceduralnych, a tym samym przyspieszenie całego postępowania. Omawiana była również współpraca Zespołu Specjalistów Wojewódzkich i samorządu lekarskiego­ dotycząca realizacji zadań w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej w skali województwa. Wypowiedzi zaproszonych gości wskazywały na ograniczony (mimo dobrej znajomości zagadnień) wpływ na strukturę, politykę kadrową i finansowanie poszczególnych specjalności. Poszczególni mówcy, przy całym zrozumieniu obiektywnych uwarunkowań i ograniczeń, zwracali uwagę na znaczne rozbieżności pomiędzy ich opiniami a decyzjami podejmowanymi na podstawie tychże opinii. Dominowało przekonanie, że kształtowanie wojewódzkiej polityki zdrowotnej powinno w większym stopniu opierać się na opiniach Zespołu Konsultantów Wojewódzkich.

Przewodniczący i członkowie Komisji wielokrotnie udzielali koleżankom i kolegom lekarzom wyjaśnień dotyczących prawidłowego przebiegu procedury konkursowej. Na postawie zgłaszanych wniosków i obserwacji Komisja opracowała i wprowadziła niewielkie poprawki do Regulaminu Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji wielokrotnie uczestniczył w posiedzeniach Prezydium ORL.

W okresie sprawozdawczym wytypowano przedstawicieli Izby Lekarskiej do:

• 4 konkursów na stanowisko ordynatora w delegaturze chełmskiej – 4 przedstawicieli,

• 14 konkursów na stanowisko ordynatora w delegaturze zamojskiej – 4,

• 8 konkursów na stanowisko ordynatora w delegaturze lubelskiej – 4,

• 1 konkursu resortowego na stanowisko ordynatora (MSWiA) – 2,

• 53 konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych,

• konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 19,

• komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa – 1.

Przewodniczący
Komisji ds. Konkursów
lek. Andrzej Nowiński