Komisja Kształcenia Medycznego

Komisja Kształcenia Medycznego

Komisja Kształcenia Medycznego odbyła w 2007 r. 34 zebrania robocze w siedzibie LIL, średnio raz w tygodniu. Ponadto członkowie Komisji pracowali indywidualnie w innych dniach zależnie od potrzeb oraz regularnie brali udział w otwartych zebraniach Prezydium ORL. Przewodnicząca Komisji lub jej zastępcy uczestniczyli we wszystkich posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej. Przewodnicząca Komisji – dr Janina Kalenik, oraz członkinie – prof. Teresa Bachanek i prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal, uczestniczyły w spotkaniach Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Program pracy Komisji obejmował następujące problemy:

1. udział przedstawicieli Komisji w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczących doskonalenia zawodowego,

2. organizacja staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy ukończyli studia w latach 2006 i 2007,

3. realizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,

4. kierowanie na szkolenia uzupełniające lekarzy po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu,

5. delegowanie przedstawicieli Izby Lekarskiej do udziału w komisjach egzaminacyjnych w ramach specjalizacji I i II stopnia,

6. delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych przy egzaminach testowych, a także do udziału w komisjach kwalifikacyjnych do podjęcia specjalizacji,

7. pomoc dla lekarzy polskiego pochodzenia ze Wschodu,

8. udzielanie pożyczek szkoleniowych,

9. organizacja kursów językowych dla lekarzy.

Ad. 2. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów organizowane były w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

 

Dane dotyczące staży dla lekarzy medycyny

Początek stażu
Liczba
  lekarzy
szpitali, do których skierowano stażystów
koordynatorów opiekunów
01.03.2007 6 5 4 ~50
01.10.2007 153 16 ~20 ~320

 

Dane dotyczące staży dla lekarzy dentystów

Początek stażu
Liczba
  lekarzy stomatologów zakładów stomatologicznych do których skierowano stażystów
koordynatorów
opiekunów
01.03.2007 1 1 1 ~20
01.10.2007 57 23 ~22 ~100

 

Wszystkim stażystom wydano „Ramowy program stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty” oraz wydrukowane – również naszym staraniem – karty stażu podyplomowego i anonimowe ankiety „Przebieg stażu podyplomowego”.

Zorganizowano szkolenia w zakresie prawa medycznego, bioetyki oraz orzecznictwa i finansowano je, opierając się na rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wydatki poniesione przez Lubelską Izbę Lekarską zrefundował Urząd Marszałkowski.

Ponadto Komisja koordynowała szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu: krwiodawstwa i krwiolecznictwa, profilaktyki i diagnostyki zakażeń HIV, leczenia choroby AIDS, a także ratownictwa medycznego.

Zorganizowano zebranie z koordynatorami staży podyplomowych.

Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w terminie 03.03.2007 r. zgłoszono 8 osób – 2 nie zdały egzaminu, a 1 nie zgłosiła się na egzamin. Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego w terminie 14.04.2007 r. zgłoszono 30 osób – 14 nie zdało egzaminu, a 5 nie zgłosiło się na egzamin.

Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w terminie 06.10.2007 r. zgłoszono 58 osób – 7 nie zdało egzaminu, a 2 nie zgłosiły się na egzamin. Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego w terminie 10.11.2007 r. zgłoszono 143 osoby – 16 nie zdało egzaminu, a 2 nie zgłosiły się na egzamin.

Ad. 3. Zainteresowanym lekarzom wydawano na bieżąco zaświadczenia potwierdzające liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych. Komisja akceptowała także wnioski o wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Ad. 4 . Komisja rozpatrzyła skierowane przez Komisję ds. Prawa Wykonywania Zawodu podania lekarzy ubiegających się o przywrócenie prawa wykonywania zawodu po dłuższej niż 5-letnia przerwie w wykonywaniu zawodu. W sprawie lekarzy, którzy ukończyli przeszkolenie, Komisja wystosowała pismo do Rejestru Lekarzy potwierdzające odbycie ww. przeszkolenia.

Ad. 5. i 6. Komisja Kształcenia Medycznego desygnowała:

• w sesji wiosennej 2007:

– 4 lekarzy do 4 komisji egzaminacyjnych w 4 specjalnościach I stopnia,

– 6 lekarzy do 6 komisji egzaminacyjnych w 6 specjalnościach II stopnia,

– 40 lekarzy do 40 komisji kwalifikacyjnych w 39 specjalnościach;

• w sesji jesiennej 2007:

– 33 lekarzy do 33 komisji kwalifikacyjnych w 32 specjalnościach

Ad 7. Przyznano jednorazową zapomogę w wysokości 700 zł dla lekarki na pokrycie kosztów wydruku i oprawę pracy doktorskiej. Przyznano jej również zapomogę bezzwrotną w wysokości 600 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy.

Ad 8. W 2007 r. udzielano pożyczek (po 2500 zł) dla lekarzy specjalizujących się, podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz na doktoranckich.

• Delegatura Bialskopodlaska przyznała pożyczki zwrotne 3 lekarzom na sumę 7500 zł.

• Delegatura Chełmska przyznała pożyczki zwrotne 13 lekarzom na sumę 32 500 zł.

• Delegatura Lubelska przyznała pożyczki zwrotne 53 lekarzom na sumę 132 500 zł.

• Delegatura Zamojska przyznała pożyczki zwrotne 2 lekarzom na sumę 5000 zł.

Ogółem przyznano 71 pożyczek zwrotnych związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym na sumę 177 500 zł.

Ad. 9. Kontynuowano współpracę ze Szkołą Języków Obcych A1, która prowadzi dofinansowane przez LIL kursy z języka angielskiego dla lekarzy. Kontynuowano również współfinansowanie kursu z języka niemieckiego prowadzonego przez szkołę CRH „Akademos”. Ponadto dofinansowane kursy językowe odbywają się w Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim.

Przewodnicząca Komisji
Kształcenia Medycznego
dr med. Janina Kalenik