Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okręgowa Komisja Rewizyjna

W 2007 roku odbyły się trzy zebrania plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Lekarskiej przy udziale prezesa, skarbnika, dyrektora biura oraz głównej księgowej i większości członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący wraz z księgową był zapraszany na zebrania Komisji Rewizyjnej Naczelnej Izby Lekarskiej. Uczestniczył w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej.

Na ostatnim posiedzeniu 04.03.2008 r. dokonano zbiorczej analizy wykonania zadań budżetowych za rok 2007 oraz zapoznano się z projektem budżetu na rok 2008. W analizie finansów za rok 2007 wykazano nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 380 291,33 zł.

Dokonano wyrywkowej kontroli ksiąg rachunkowych, w których przeanalizowano prawidłowość prowadzenia tejże dokumentacji.

4 marca 2008 r. przeprowadzono kontrolę stanu kasy Lubelskiej Izby Lekarskiej, który był zgodny ze stanem księgowym.

Reasumując, Okręgowa Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie finansowe za rok 2007 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
lek. Stanisław Dzierżak

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej
lek. Danuta Gieryng