Delegatura Zamojska LIL

Delegatura Zamojska LIL

W roku 2007 Delegatura Zamojska kontynuowała swoją działalność podjętą w poprzednich kadencjach.

Koła Terenowe tworzące Delegaturę: Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski sprawnie prowadziły swoją działalność zgodnie z kierunkami i uchwałami LIL oraz NIL.

Był to rok wytężonej pracy, a także prowadzonych protestów i strajków w ochronie zdrowia, podobnie jak w roku poprzednim. Strajkowały szpitale naszego rejonu – z różnym skutkiem.

Systematycznie uczestniczyliśmy w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie oraz corocznym Okręgowym Zjeździe Lekarzy. Pracowaliśmy w komisjach problemowych ORL. Komisji ds. POZ przewodniczy Roman Cichocki, a Komisji Etyki Lekarskiej Jerzy Mazur. Przewodniczący naszej Delegatury jest członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie i członkiem Naczelnej Komisji Etyki Lekarskiej.

Na zebraniach Delegatury przekazywaliśmy uchwały Rady Okręgowej i Naczelnej, a nasze nowe problemy przedstawialiśmy ORL i NRL.

Koleżanki i koledzy delegaci brali udział we wszystkich ważnych wydarzeniach i pracach na rzecz jednostek leczniczych Zamojszczyzny. Byliśmy członkami rad społecznych placówek ochrony zdrowia, braliśmy udział w komisjach konkursowych na stanowiska ordynatorów oddziałów, dyrektorów szpitali i pielęgniarek oddziałowych, a także komisjach egzaminacyjnych.

Prowadzona była działalność socjalna. Udzielaliśmy pożyczek i zapomóg kolegom znajdującym się w trudnych warunkach. W 2007 roku udzieliliśmy 2 pożyczek szkoleniowych, 12 socjalnych, 3 zapomóg bezzwrotnych, wypłaciliśmy 1 świadczenie pośmiertne.

Kontynuowano prace związane z wydawaniem nowych praw wykonywania zawodu oraz wizytacją gabinetów prywatnych dla celów wydawania zezwoleń na prowadzenie indywidualnej praktyki.

Koledzy pracowali jako zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jako sędziowie Okręgowego i Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Prowadzono liczne rozmowy i czyniono starania mające na celu przeniesienie siedziby Delegatury do nowego lokum.

Tak jak w poprzednich latach szeroko prowadzona była promocja zdrowia i działalność kulturalna Delegatury. Zorganizowano kolejny Wojewódzki Turniej Lekarzy w Tenisie Ziemnym oraz coroczny mecz piłki nożnej Lekarze – Prawnicy. Koledzy brali udział w Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce nożnej i siatkówce oraz w Ogólnopolskich Igrzyskach Lekarzy w Zakopanem.

Komisje problemowe Delegatury pracowały zgodnie z regulaminami. Sprawozdania z ich działalności przesłano do Komisji ORL w Lublinie.

Przewodniczący Delegatury Zamojskiej LIL
lek. Jerzy Mazur