Delegatura Chełmska LIL

Delegatura Chełmska LIL

Działalność Delegatury Chełmskiej prowadzona była zgodnie z kierunkami i uchwałami LIL, niemniej do wielu problemów lokalnych musieliśmy ustosunkować się samodzielnie. Wymagało to nawiązania ściślejszego kontaktu z władzami lokalnymi, dyrekcjami zakładów służby zdrowia i NFZ oraz udzielania stałej pomocy doradczej lekarzom.

Delegatura utrzymywała stałą więź z LIL, biorąc czynny udział w jej pracach. Przewodniczący Delegatury oraz 3 członków Rady uczestniczyło w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, ponadto nasi delegaci brali czynny udział w pracach komisji problemowych ORL, czterech kolegów pełniło funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, trzech było sędziami Okręgowego Sądu Lekarskiego, a jeden Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Przedstawiciele naszej Delegatury reprezentowali ORL podczas egzaminów specjalizacyjnych lekarzy, w komisjach kwalifikujących lekarzy do rozpoczęcia specjalizacji, komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w zakładach służby zdrowia oraz w posiedzeniach rad nadzorczych i uroczystościach zakładów służby zdrowia na terenie działania naszej Delegatury.

Współpracowaliśmy ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników ochrony zdrowia oraz z władzami administracji samorządowej naszych miast.

Utrzymywaliśmy kontakt z Delegaturą Chełmską Lubelskiego Oddziału NFZ, przekazując na bieżąco informacje kolegom oraz czynnie pomagaliśmy w zawieraniu kontraktów i umów na refundację recept.

Prowadziliśmy mediacje w celu uniknięcia bądź załagodzenia nieporozumień, które powstawały między lekarzami.

Przedstawiciele naszej Delegatury przeprowadzili 12 wizytacji nowych gabinetów indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich.

Doubezpieczyliśmy 160 lekarzy dobrowolnym ubezpieczeniem OC do umowy, którą zawarła LIL z PZU, oraz ubezpieczyliśmy 104 lekarzy obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Z kasy socjalnej udzieliliśmy lekarzom 18 pożyczek na kwotę 54 000 zł oraz z Kasy Komisji Kształcenia 13 pożyczek na kwotę 32 500 zł.

Przyznaliśmy 3 świadczenia losowe rodzinom zmarłych lekarzy na ogólną kwotę 6300 zł, 1 świadczenie na cele lecznicze na kwotę 2100 zł, a ponadto 4 dzieci zmarłych bądź chorych lekarzy otrzymało stypendia socjalne na łączną kwotę 9900 zł.

Kompletowaliśmy dokumenty do praw wykonywania zawodu lekarza oraz zezwoleń na wykonywanie specjalistycznych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich. Zapewniliśmy obsługę administracyjną w ramach dyżurów wyjazdowych lekarzom z Koła Samorządu Lekarskiego w Krasnymstawie w pierwszy wtorek miesiąca, a lekarzom Koła we Włodawie w ostatni wtorek miesiąca.

Mając na uwadze integrację środowiska, zorganizowaliśmy Zimowy Bal Lekarzy.

Na bieżąco udzielaliśmy lekarzom informacji, porad, wszelkiej pomocy biurowej oraz wydawaliśmy opinie.

Przewodniczący Delegatury Chełmskiej LIL
lek. Przemysław Tomaszewski